Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Pravna obvestila

Pogoji uporabe spletnega portala www.slovenskapomlad.si

Nahajate se na spletnem portalu www.slovenskapomlad.si. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletni portal www.slovenskapomlad.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas doloèbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal www.slovenskapomlad.si, razen za posamezne storitve, ki imajo svoja pravila uporabe (na primer forumi), v teh primerih prevladajo specifièna pravila slednjih.

Spreminjanje pogojev uporabe

Muzej novejše zgodovine Slovenije (nadalje: Javni zavod) si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, doloèil in opomb, pod katerimi se omogoèa uporabo portala www.slovenskapomlad.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Portal www.slovenskapomlad.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala www.slovenskapomlad.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo doloèenih storitev na portalu www.slovenskapomlad.si morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški raèun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v èasu trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Javni zavod se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega raèuna, zato je priporoèljivo, da na javnih raèunalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblašèeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti javni zavod. Javni zavod ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblašèene uporabe vašega raèuna ali gesla.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala Slovenska pomlad se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoèe namene. Portala www.slovenskapomlad.si ni dovoljeno uporabljati na naèin, ki bi lahko poškodoval, onemogoèil, preobremenil ali škodil portalu ali javnemu zavodu. Ravno tako ni dovoljeno onemogoèanje ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala www.slovenskapomlad.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblašèenega dostopa do katere koli storitve portala www.slovenskapomlad.si, raèunalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomoèjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Èe je bil dostop do teh podatkov omogoèen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom www.slovenskapomlad.si jamèite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.

Z oddajo tega materiala in informacij Javnemu zavodu in njegovim povezanim osebam dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

Zgoraj omenjene pravice morajo vkljuèevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vkljuèujoè pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabil Javni zavod, ne bo izplaèano nobeno nadomestilo. Javni zavod ni obvezan objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Ta èlen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve portala www.slovenskapomlad.si , dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugaèe posredujete z uporabo storitev portala. Za doloèila, pogoje in za dodatne informacije o delovanju portala www.slovenskapomlad.si si preberite tudi izjavo o varovanju zasebnosti.

Omejitev odgovornosti

Javni zavod ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravoèasnosti in toènosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajoèih grafik, ki so dostopni prek portala www.slovenskapomlad.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoèe grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Javni zavod in/ali njeni dobavitelji zavraèajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajoèimi grafikami, vkljuèno z vsemi naznaèenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za doloèen namen in z nazivom.

Javni zavod in/ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledièno ali kakršno koli drugo škodo (vkljuèno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobièka), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala www.slovenskapomlad.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogoèanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu www.slovenskapomlad.si ali kako drugaèe nastalimi z uporabo portala, bodisi temeljeè na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugaèe, tudi èe je bil Javni zavod ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Èe zakonodaja za posamezne pravice ureja drugaèe in njihovo omejevanje ni možno, je mogoèe, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Èe ste s katerim koli delom Slovenske pomladi, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izkljuèno in edino sredstvo, da portala www.slovenskapomlad.si ne uporabljate veè.

Uporabniška podpora

Javni zavod ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve portala www.slovenskapomlad.si na samem portalu. Èe imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili, jih lahko posredujete na elektronski naslov: slovenska pomlad@muzej-nz.si.

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina portala www.slovenskapomlad.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zašèiteno avtorsko delo Javnega zavoda, ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala www.slovenskapomlad.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Javni zavod ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske