Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

17. 10. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 59

Sporoèilo za javnost št. 59

Odbor je mnenja, da notranji problemi Jugoslavije že zdavnaj presegajo okvir te države in predstavljajo potencialno nevarnost za mir v svetu. Trdno smo tudi preprièani, da so demilitarizacija in demokratizacija ter zagotavljanje osnovnih èlovekovih pravic procesi, ki jih ne moremo izolirati v okvire posamiène države. Ob tem se zavedamo, da je mednarodna civilna in politièna javnost eden bistvenih faktorjev, ki lahko nadzira siceršnjo samovoljo državnih oblasti v Jugoslaviji.

Mednarodna javnost že nekaj mesecev z zanimanjem in s skrbjo spremlja dogajanja v Jugoslaviji. V veèih državah (Francija, Anglija, Italija, Nemèija, Avstrija) so se oblikovali Odbori ali samoiniciativne skupine za podporo štirim obtoženim na Ljubljanskem procesu.

Ker nam ni znano v kakšni mneri in kako uradna dopisništva in uradna diplomatska pošta informirajo mednarodno javnost smo mnenja, da mora Odbor, podobno kot je to storil v slovenskem prostoru, neposredno informirati javnost tudi drugod po svetu.

V ta namen se je Odbor kot soizdajatelj pridružil Sekciji za kulturo miru pri ŠKUC in Delovni Skupini za Mirovna Gibanja pri RKZSMS, ki že vrsto let izdajata informator Independant Voices from Slovenia. V èasu odkar teèe proces, so na to temo izšle tri redne in veè posebnih izdaj v angleškem, nemškem in francoskem jeziku. V te jezike so bili prevedeni številni komentarji, sodna dokumentacija (obtožnica, sodba, pritožbe) in sporoèila Odbora.

Poleg pisnih kontaktov in neštevnih intervjujev z tujimi novinarji, ki so pripotovali v Ljubljano, je Odbor opravil tudi vrsto potovanj, med katerimi je civilno-družbene, politiène in državne predstavnike obiskanih dežel seznanil z delom Odbora in z pogledi predstavnikov Odbora na dogajanja v Jugoslaviji.

V zaèetku septembra so predstavniki Odbora (Igor Bavèar, Drago Demšar, Marko Hren in Tomaž Mastnak) na Dunajskem parlamentu obiskali predstavnike Ljudske stranke, Socialistiène stranke in Avstrijskih zelenih, hkrati pa so obiskali tudi sedež Mednarodne Helsinške Federacije na Dunaju.

V drugi polovici septembra je delegacija Odbora (v sestavi Marko Hren, Tomaž Mastnak in Braco Rotar ) odpotovala na trotedensko turnejo po Evropi. Najprej so se udeležili mednarodnega sreèanja Evropskega omrežja za Dialog med Vzhodom in Zahodom v Neimegnu v Holandiji. Na sreèanju je bilo prisotnih preko 250 predstavnikov neodvisnih družbenih gibanj in politiènih organizacij iz vseh držav vzhodne in zahodne Evrope. Poleg informacij na plenarnem zasedanju, so predstavniki Odbora glede na izjemno zanimanje udeležencev, neposredno po zakljuèku seminarja pripravili tematsko sreèanje s podrobnimi informacijami o ozadju procesa. V nadaljevanju je delegacija Odbora potovala po ZRN, Franciji, Belgiji in Avstriji. V prvi vrsti so obiskali Odbore in posameznike, ki so se v posameznih državah pridružili Odboru v Ljubljani in v teh državah opravili celo vrsto akcij solidarnosti in informiranja skozi ves èas trajanja procesa zoper èetverico v Ljubljani. Poleg nepreštevnih razgovorov z novinarji in z aktivisti èlovekoljubnih organizacij in gibanj, je delegacija Odbora navezala stike tudi s številnimi predstavniki politiènih in državniških organizacij v naštetih državah. Med drugim so obiskali Belgijsko in Francosko zunanje ministrstvo, predstavnike nekaterih (predvsem socialistiènih in zelenih) strank v Parizu, Bruslju, Amsterdamu, Bonnu, Kolnu, Mainzu, Stutgartu, Berlinu in Frankfurtu ter veèih mladinskih gibanj in nekaterih sindikalnih organizacij. V Bruslju so se sestali s številnimi poslanci v Evropskem Parlamentu.

Poleg naštetih delegacij Odbora, so v svet potovali tudi nekateri drugi èlani Odbora in svoja strokovna ali delovna potovanja združili z informiranjem o delu in stališèih Odbora. Med njimi naj naštejemo: predstavnike komisije za Praviènost in Mir slovenske medškofovske konference, združenja PEN, slovenskih književnikov, slovenske mladinske organizacije, sodelavcev Ljubljanske Univerze, obiske pri zamejcih itd...

Odbor bo nadaljeval z neposrednim informiranjem mednarodne javnosti in v ta namen v najbližji prihodnosti naèrtuje veè obiskov predstavnikov Odbora v Italiji, Grèiji, na Madžarskem ter v Nemèiji in Franciji.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek