Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

15. 11. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 65

Sporoèilo za javnost št. 65

Odbor razume stališèe predsedstva CK ZK Slovenije, izjavo Zbora slovenskih kulturnih delavcev in Društva dramskih umetnikov kot pomemben korak k izpolnitvi zahteve Odbora z 19.10.1988. Odbor je tedaj zahteval, da zakoniti organi SR Slovenije odložijo izvršitev sodbe vse dotlej dokler ne bo ta sodba temeljila na ustavi in zakonih, ki so z njo v skladu, dokler ne bo pojasnjena narava spornega vojaškega dokumenta in njegova ustavnost, dokler ne bo pojasnjeno politièno ozadje, ki je pripeljalo do procesa in dokler ne bo Skupšèina SR Slovenije sporoèila svojih stališè v zvezi s tem. Pri tem Odbor posebej pozdravlja predlog predsedstva CK ZK Slovenije, da predsedstvo SR Slovenije v okviru svojih pristojnosti predlaga predsedstvu SFR Jugoslavije, da pomilosti štiri obsojence oziroma jim odpusti izvršitev kazni.

Odbor z ostalimi soorganizatorji sporoèa, da bo zborovanje v ponedeljek, 21. novembra 1988 ob 16. uri na Trgu revolucije pred Skupšèino SR Slovenije.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek