Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

15. 11. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 66

Sporoèilo za javnost št. 66

Odbor je bil prek sorodnikov obvešèen, da je vojaški preiskovalni sodnik vojaškega sodišèa v Beogradu v èetrtek, 10.11.1988, odredil pripor in zaèel preiskovalni postopek zoper slovenskega vojaka Mira Selimovièa iz Mengša, ki ga sumijo kaznivega dejanja po èl.125 (terorizem) in 136/II (združevanje za sovražno delovanje) KZ SFRJ. Kot kaže je poleg tega odrejen pripor tudi zoper štiri vojake hrvaške in šest vojakov albanske narodnosti. Vojaški preiskovalni sodnik staršev še do danes ni obvestil o svojem ukrepu, èeprav bi moral skladno z doloèili ZKP to storiti v 24 urah.

Odbor zahteva, da vojaški preiskovalni sodnik v skladu z zakonom takoj obvesti starše o svojem sklepu. Odbor bo o tem primeru obvestil Svet za varstvo èlovekovih pravic in temeljnih svobošèin pri RK SZDL Slovenije.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek