Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

18. 11. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 67

Sporoèilo za javnost št. 67

Odbor je na podlagi 4. toèke svojega ustanovnega akta dne 22.9.1988 izdal posebno sporoèilo (Sporoèilo za javnost št. 53) v katerem je zavzel stališèe do tistih osnutkov ustavnih amandajev, ki neposredno zadevajo èlovekove pravice in državljanske svobošèine. Izhajajoè iz teh stališè je Odbor preuèil tudi predlog teh ustavnih amandmajev in ugotavlja:

- ugovor, da se z ustavo doloèi možnost ustanavljanja posebnih organov in organizacijskih enot državne varnosti na obmoèju posameznih republik, je bil formalno upoštevan in je to doloèilo izpadlo iz predloga 6. toèke amandmaja XXXIII. Odbor pa ob tem opozarja, da bi morala biti v ustavni predlog sprejeta prav obratna doloèba o prepovedi ustanavljanja takih enot, glede na to, da uprava državne varnosti prakso, ki naj bi bila sankcionirana s predlogom tega amandamaja, dejansko že uveljavlja, kar se je izkazalo ob aretaciji Janše in ostalih.

- ugovor zoper poseben, nad družbo postavljen položaj armade ni bil upoštevan, paè pa je uveljavljena še širša možnost financiranja stroškov JLA iz izjemnih davènih sredstev.

- iz amandmaja XLV. je sicer izpadla doloèba, da dobi zvezno sodišèe tudi pristojnosti na podroèju èlovekovih pravic in državljanskih svobošèin, niso pa bili sprejeti predlogi, da ustava dovoli izjemno poseganje v posamezne svobošèine samo na podlagi sodne odloèbe, ne pa na podlagi odloèitev organov za notranje zadeve in vojske.

Glede na tako stanje Odbor ugotavlja, da ostajajo temeljne èlovekove pravice in državljanske svobošèine za katere se Odbor zavzema že v svojem ustanovnem aktu in po svoji funkciji, še naprej izpostavljene samovolji državne represije. Ti ustavni predlogi po presoji Odbora krnijo suverene pravice slovenskega naroda.

Glede na to poziva Odbor delegate slovenske skupšèine, naj ne glasujejo za predložene amandmaje, dokler se z referendumom ne ugotovi nedvoumno izražena volja slovenskih državljanov, na katere se slovenska skupšèina v svojem mnenju o ustavnih amandmajih tudi izrecno sklicuje ( Uradni list SRS št. 25-1389/88 ).

Odbor poziva državljane SR Slovenije, da svojo zahtevo za referendumom izprièajo tudi s svojo navzoènostjo na javnem zborovanju 21.11.1988 ob16 uri na Trgu revolucije pred skupšèino SR Slovenije.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek