Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

08. 12. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 70

Sporoèilo za javnost št. 70

I. Vest, da predsedstvo SFRJ ni upoštevalo predloga predsedstva SR Slovenije in ni pomilostilo Janše, Borštnerja, Tasiæa, Zavrla in tudi ne Bogataja, Odbor ni presenetila. Glede na prièevanja o ozadju tega procesa, še posebej pa z ozirom na stališèa tega organa iz februarja letos o napadih na JLA in na njegova stališèa do uporabe srbohrvašèine pred ljubljanskim vojaškim sodišèem, je odloèitev predsedstva SFRJ prièakovana. Èe ob tem upoštevamo še dejstvo, da je to predsedstvo vrhovni komandant JLA, za njen del oz. del njenih obvešèevalnih in operativnih enot in poveljstev pa obstaja utemeljen sum, da so aktivno sodelovale pri montiranju procesa, je odloèitev še razumljiveša, èeprav je prav zato tudi skrajno zaskrbljujoèa.

Odbor obžaluje, da predsedstvo SFRJ ni upoštevalo vseh razsežnosti tega politiènega in sodnega primera in ni pripravljeno ravnati drugaèe, s èimer bi omogoèilo razumnejšo razreševanja celotnega primera, ki je nujno tudi ob eventuelni pomilostitvi. Take politiène volje in pripravljenosti oèitno ni.

Neizpodbitno dejstvo je tudi, da je odklonilno stališèe predsedstva SFRJ primer skrajnega omalovaževanja vloge in položaja predsedstva SR Slovenije in tozadevne pobude predsedstva CK ZK Slovenije. Omalovaževanje v tem primeru pa ne pomeni samo njunega politiènega in moralnega diskreditiranja ampak je ta odloèitev v posmeh govorjenju o slovenski državni in nacionalni suverenosti.

II.

Odbor še ni prejel odloèbe Temeljnega sodišèa v Novi gorici, enota v Tolminu, ki zadeva odložitev izvršitve kazni za Davida Tasiæa. Tako odloèbo prièakuje v prihodnjih dneh.

III.

Odbor je v zadnjem èasu prejel nova prièevanja, ki govorijo o obsežnem ozadju ljubljanskega procesa, predvsem pa o akcijah vojaške obvešèevalne službe. Nekatera prièevanja govorijo o novih, javnosti do danes neznanih sodnih postopkih proti slovenskim vojakom pred vojaškimi sodišèi. Eno od prièevanj bo Odbor objavil v biltenu Odbora v prihodnji številki Mladine. Odbor tudi prièakuje, da se bodo nanj obrnili ljudje s podobnimi izkušnjami. Pri tem zagotavlja popolno diskretnost in zašèito morebitnim prièam.

Odbor še vedno hrani vsa prièevanja saj kljub takim dogovorom še ni dobil uradnega odgovora Skupšèine SR Slovenije o zagotovitvi imunitete ljudem, ki so pripravljeni prièati pred skupino delegatov slovenske skupšèine.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek