Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

20. 12. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 71

Sporoèilo za javnost št. 71

I. Igor Bavèar je na zahtevo Temeljnega sodišèa v Novi gorici 16.12.1988 dopolnil vlogo za odložitev izvršitve kazni Davidu Tasiæu. Predsednik temeljnega sodišèa Boris Kovšca je v odloèbi, ki jo je Odbor prejel danes, odloèil, da se prošnji za odložitev izvršitve kazni ugodi in izvršitev odložil do 27.3.1989, ko mora Tasiæ nastopiti kazen.

II. Odbor je prejel gradivo predsedstva RK ZSM Slovenije Delovanje organov pregona v èasu "ljubljanskega procesa". Z gradivom se osvetljuje tisti del procesa, ki zadeva angažma slovenske policije pri pripravi in izpeljavi procesa. Posebna pozornost je namenjena izjavam republiškega sekretarja za notranje zadeve Tomaža Ertla. Na podlagi tega gradiva so delegati RK ZSMS že postavili nekaj delegatskih vprašanj pristojnim telesom.

Odbor prièakuje, da bodo z gradivom seznanjeni vsi delegati Skupšèine SR Slovenije posebej pa obe skupini delegatov, se pravi tista, ki prouèuje okolišèine procesa in tista, ki opravlja nadzor nad službo državne varnosti v Sloveniji. Odbor tudi prièakuje, da bodo pristojna telesa na zastavljena delegatska vprašanja odgovorila na prihodnjem zasedanju skupšèine.

III. Odbor bo v prihodnjih dneh skupini delegatov slovenske skupšèine za celovito prouèitev okolišèin in posledic sodnega procesa proti èetverici pred vojaškim sodišèem v Ljubljani in predsedniku RK ZSM Slovenije Jožetu Školèu izroèil obsežno dokumentacijo o prièevanjih v zvezi z ljubljanskim procesom. Odbor bo to storil kljub temu, da Skupšèina SR Slovenije do danes še ni sporoèila svojega stališèa glede možnosti varovanja prièevalcev, pri èemer se sklicuje na to, da še ni dobila strokovnega mnenja Katedre za ustavnopravne znanosti ljubljanske pravne fakultete. Poleg tega Odbor razume stališèe Katedre za kazenskopravne znanosti, v katerem je med drugim reèeno, da "izpovedba o vsebini dokumenta, ki je zaupne narave, pred skupšèinskim telesom, ki se je upravièeno seznaniti s takšnim dokumentom, ne more biti protipravno dejanje in tako tudi ni kaznivo dejanje", kot potrebno zagotovilo. Odbor želi na ta naèin pospešiti delo obeh skupšèinskih skupin, saj obstaja utemeljen sum, da obstjajo v slovenski politiki tudi moène nasprotne težnje.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek