Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

27. 12. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 72

Sporoèilo za javnost št. 72

I. Stališèe Odbora za varstvo èlovekovih pravic, ki je bilo nazadnje ponovljeno v izjavi ob 40. obletnici sprejema in razglasitve Splošne deklaracije èlovekovih pravic, je, da je potrebno napore vsakogar in vse demokratiène javnosti, ki se artikulirajo bodisi skozi mnoge neodvisne družbene pobude ali obstojeèe politiène in družbene organizacije, usmeriti v prizadevanja za varstvo in spoštovanje èlovekovih pravic. Odbor je ob tem poudaril svoje preprièanje, da varstvo in spoštovanje èlovekovih pravic zagotavlja le pravna država z legitimno oblastjo v demokratiènem in pluralistiènem politiènem sistemu in s tolerantno in svobodno civilno družbo.

Izhajajoè iz teh naèelnih stališè Odbor pozdravlja in podpira pobudo za ustanovitev Slovenske demokratiène zveze in vse druge neodvisne družbene pobude, ki v svojih programskih naèelih zagovarjajo tudi varovanje temeljnih èlovekovih pravic, ter izjavlja, da je pripravljen v konkretnih vprašanjih s podroèja varstva èlovekovih pravic z njimi sodelovati.

II. Odbor je v enem od novemberskih sporoèil opozoril na preiskovalni postopek, ki je pred beograjskim vojaškim sodišèem zaèet proti skupini vojakov med katerimi je tudi vojak iz Mengša Miro Selimoviæ. Odbor je v zadnjih dneh dobil nove informacije o tem primeru, ki jih je natanèneje objavil v tedniku Mladina. Informacije potrjujejo, da obstaja utemeljen sum, da vojaški preiskovalni organi v preiskovalnem postopku in organi varnosti JLA v preiskavi grobo kršijo doloèila zakona o kazenskem postopku in grobo teptajo temeljne èlovekove pravice osumljenih in domnevnih priè. Ta sum se nanaša predvsem na informacije o tem, da so organi varnosti JLA prisilili vojaka Jasmina Selimoviæa, da je po desetih zasliševanjih moral po nareku napisati obremenilno izjavo zoper svojega brata dvojèka Mira Selimoviæa s katerim sta skupaj v enoti. Obstaja možnost, da bo preiskava razširjena tudi zoper njega.

Te informacije potrjujejo utemeljen sum, da se tudi v tem preiskovalnem postopku uporabljajo protizakonite metode, ki jih javnost pozna iz primera proti Tomu Bogataju in Bogomirju Golobièu in metode konstruiranja sodnih primerov, ki jih uporabljajo organi varnosti JLA in so natanèneje pojasnjene v sporoèilih za javnost št. 52 in 52-A in zadevajo tudi ozadje sojenja pred ljubljanskim vojaškim sodišèem.

Odbor bo vso zbrano dokumentacijo odstopil Svetu za varstvo pravic in temeljnih svobošèin pri RK SZDL Slovenije in ga zaprosil za takojšnje angažiranje v tem primeru. Prav tako bo Odbor s tem primerom seznanil Forum za èlovekove pravice pri ZK SZDL Jugoslavije in Odbor za varstvo èlovekovih pravic, ki je bil ustanovljen in deluje v Sarajevu.

III. Odbor se v svojem imenu in imenu Janeza Janše, Davida Tasiæa, Ivana Borštnerja in Francija Zavrla zahvaljuje vsem, ki so poslali številna vošèila in èestitke, obenem pa želi sreèno Novo leto vsem svojim individulanim in kolektivnim èlanom.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek