Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

09. 01. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 73

Sporoèilo za javnost št. 73

Odbor je z vso pozornostjo spremljal zadnje javno poroèanje, ki zadeva vpletenost delavcev Uprave za notranje zadeve Ljubljana-mesto in njenega naèelnika Milana Domadenika v pripravo sodnega procesa pred ljubljanskim vojaškim sodišèem. Ta pozornost še posebej velja Domadenikovi izjavi v Mladini, št. 53 z dne 23.12.1988, poroèanju s seje predsedstva MK SZDL Ljubljana 22.12.1988, poroèanju s seje zbora obèin Skupšèine Mesta Ljubljana 28.12.1988 in najnovejši izjavi Milana Domadenika, ki je bila v sredstvih javnega obvešèanja objavljena pred dnevi pod naslovom Pojasnilo o poroèanju.

Izjave Milana Domadenika, ki jih je tisk deloma priobèil že ob aretaciji Janeza Janše, pojasnjujejo mnoge okolišèine v zvezi z delom slovenskih organov za notranje zadeve in moèno relativizirajo predvsem izjave njihovega republiškega sekretarja Tomaža Ertla in nekaterih slovenskih politikov. Odbor je na to veèkrat opozoril slovensko politiko in tudi zahteval, da se vse okolišèine natanèno pojasnijo. Nazadnje je to storil ob tem, ko je Predsedstvo RK ZSM Slovenije skupini delegatov Skupšèine SR Slovenije izroèilo šestnajst strani dolgo gradivo o delovanju organov za notranje zadeve pri pripravi ljubljanskega procesa, in ko so mladinski delegati v zvezi s tem postavili vrsto delegatskih vprašanj.

Vesti o pritiskih, ki se jih je politika posluževala, da je razrešila in upokojila naèelnika Milana Domadenika, vzbujajo velik dvom v resnièno pripravljenost slovenske politike, da se natanèno pojasni vse okolišèine in dejstva v zvezi z angažmajem slovenske policije pri ljubljanskem procesu. Te vesti govorijo, da doloèen del slovenske politike oèitno skuša prepreèiti, da bi postale znane vse okolišèine in dejstva, najverjetneje zato, da bi zamolèal svojo neposredno vpletenost v pripravo procesa. S tem se potrjujejo tudi vsi sumi, ki govorijo o politièni motiviranosti procesa.

Odbor zato prièakuje:

1. da bo odloèba o upokojitvi naèelnika Milana Domadenika preklicana ali zadržana dokler ne bodo natanèno pojasnjene vse okolišèine in s tem resniènost izjav in naèelnikova odgovornost;

2. da bosta predsednica Skupšèine Mesta Ljubljana Nuša Kerševan in predsednik Mestnega komiteja ZKS Ljubljana Iztok Winkler takoj javno pojasnila natanèno vsebino vseh razgovorov, ki sta jih imela z naèelnikom UNZ;

3. da bo CK ZK Slovenije takoj zahteval poroèilo o dejavnosti organov zveze komunistov v RSNZ v zvezi s tem primerom in ugotovil, kako so omenjeni organi zveze komunistov obravnavali naèelnikovo politièno odgovornost, predvsem pa ali so pri tem prekoraèili pristojnosti družbeno politiène organizacije, da bi tako prikrili doloèena dejstva;

4. da bo izvršni svet Skupšèine SR Slovenije v okviru svojih pristojnosti raziskal primer, še posebej skrbno pa delovanje vodstva RSNZ, ter o izsledkih obvestil Skupšèino SR Slovenije in javnost;

5. da bosta predsedstvo SR Slovenije in njegov svet za varstvo ustavne ureditve še enkrat preverila svoje izsledke, ki zadevajo delovanje organov za notranje zadeve in o tem obvestila javnost;

6. da bosta z vsemi izjavami in izsledki nemudoma seznanjeni obe skupšèinski skupini delegatov.

Odbor je preprièan, da je samo tako moè zašèititi dobro ime, osebno in poklicno integriteto vseh, ki so vpleteni v ta primer, natanèno ugotoviti odgovornost ter ovreèi vse dvome v pripravljenost slovenske politike, da se pojasnijo vse okolišèine ljubljanskega sojenja

Predlagaj popravek Predlagaj popravek