Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

16. 02. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 77

Sporoèilo za javnost št. 77

Odbor podpira predlog ugotovitev, stališè in sklepov, ki jih je skupina delegatov za celovito prouèitev okolišèin in posledic sodnega procesa proti èetverici oblikovala za Skupšèino SR Slovenije. Obenem predlaga delegatom Skupšèine SR Slovenije:

1. da o omenjenih stališèih razpravljajo in sklepajo na javni seji,

2. da v ugotovitvah, stališèih in sklepih sprejmejo informacijo skupine delegatov vkljuèno z loèenimi mnenji, ki naj postanejo njen sestavni del,

3. da se v ugotovitvah, stališèih in sklepih povsem izognejo kvalifikacij dejanj obsojenih, kjer govorijo o njihovi "protipravnosti", "nesporni kaznivosti", "predvsem abstraktni nevarnosti" in podobno. To so kvalifikacije, za katere ne Skupšèina SR Slovenije in tudi ne skupina delegatov nista pristojni, nenazadnje pa po pravni plati sodna zadeva kljub pravnomoènosti še vedno ni konèana, kajti pred Zveznim sodišèem kljub temu, da so obsojeni že novembra lani vložili zahtevo, še vedno ni zakljuèen postopek za izreden preizkus pravnomoènosti sodbe,

4. da posebej podprejo predlog, da Predsedstvo SFRJ v skladu s svojimi zakonskimi možnosti obsojencem odpusti prestajanje kazni oziroma jih pomilosti,

5. da podprejo odložitev izvršitve kazni za Borštnerja, Tasiæa, Zavrla in Janšo. Poleg novih argumentov za to in obstojeèih zakonskih možnostih, ki so nesporne, naj se delegati pri tem smiselno oprejo na tudi na argumentacijo z 11. seje predsedstva SZDL Slovenije, ki je bila novembra lani in je podprla predlog za odložitev kazni zlasti zato, ker skupina delegatov republiške skupšèine še ni do konca opravila svoje naloge.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek