Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

19. 02. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 79

Sporoèilo odbora št. 79

Izvršni svet skupšèine SR Slovenije je na seji dne 16. februarja 1989 sprejel Mnenje k informaciji in stališèem skupine delegatov za prouèitev ozadja procesa proti èetverici. Še isti dan je mnenje IS v kljuèni toèki podprlo predsedstvo SR Slovenije. Oba organa sta svoja stališèa 17.2.1989 posredovala Predsedniku skupšèine SR Slovenije, ta pa jih je še isti dan poslal predsednikom obèinskih skupšèin oziroma delegacijam za republiško skupšèino. Niti Mnenje IS SRS niti Mnenje Predsedstva SRS nista bili ne v petek in ne v soboto javno objavljeni, kljub temu, da ne nosita nikakršnih oznak o zaupnosti.

Mnenje IS SRS v bistveni toèki nasprotuje stališèem, ki jih je skupina delegatov predlagala v sprejem republiški skupšèini. Izvršni svet namreè meni, da je ocena skupine delegatov, ki pravi, da je "sporno vojaško povelje v dveh toèkah nezakonito in v neskladju z naèeli pravne države ter v nasprotju z duhom ustave naše demokratiène socialistiène družbene ureditve" preuranjena in vprašljiva. Zato predlaga skupšèini SR Slovenije, naj sprejme zgolj sklep, da je potrebno "vsestransko preuèiti utemeljenost opozorila" skupine delegatov, èeš da gre v primeru dveh toèk za protizakonitost itd... . IS namreè meni, da po obstojeèi zakonodaji JLA dejansko ima vso pristojnost, da sprejema tudi politièno-varnostne ocene.

V zvezi z navedenim Odbor opozarja:

1. IS in predsedstvo sta v tej za slovensko javnost izjemno važni zadevi javnost povsem obšla. Svoji stališèi sta preko skupšèine dostavila zgolj delegatom in to tik pred sejo in po tem, ko je veèina delegacij že zasedala in stališèa skupine veèinoma podprla. Zato Odbor utemeljeno sumi, da del slovenske politike uporablja stare in že preizkušene metode vplivanja na kljuène skupšèinske odloèitve.

2. da je bila skupina delegatov ustanovljena že pred štirimi meseci in da je to veè kot dovolj èasa, da se ugotovi, ali JLA ima ali nima pristojnosti, da sprejema varnostno-politiène ocene. Ob tem dejstvu Odbor opozarja predvsem na posledice, ki jih ima za neko pravno državo lakonièna ugotovitev in javno priznanje najvišjih republiških organov, da lahko armada samostojno sprejema tudi varnostno-politiène ocene.

3. IS SRS v svojem mnenju navaja samo doloèbe zakonov, sklicuje pa se celo na nekatere strogo zaupne podzakonske akte, ki naj bi celo nižjim enotam oziroma poveljstvom JLA dejansko dajale pristojnost, da sprejemajo varnostno-politiène ocene, hkrati pa IS vsega skupaj sploh ne presoja predvsem z vidika ustavnosti in legitimnosti na èemer je še posebej vztrajala skupina delegatov. Kajti tudi èe bi zakoni armadi res dajali omenjena pooblastila, te doloèbe nimajo ustrezne podlage v ustavi in gre potem za evidentno protiustavnost doloèb zakona o ljudski obrambi in zakona o temeljih sistema državne varnosti. Skupina delegatov je sporno vojaško povelje problematizirala tudi z vidika naèel pravne države in duha ustave. Mnenje IS o tem ne govori niti ne navaja argumentov za stališèe, èeš da je to mnenje skupine delegatov neutemeljeno.

4. Sredstva javnega obvešèanja naj takoj v celoti objavijo:

a. Stališèa in predloge skupine delegatov

b. Mnenje IS SRS o stališèih in predlogih

c. Mnenje Predsedstva SRS o stališèih in predlogih

d. to sporoèilo Odbora

e. in odgovor skupine delegatov brž ko ga bo izdelala (po zdaj znanih informacijah èlani skupine tega Mnenja niso dobili)

in tako objektivno informirajo javnost o nasprotujoèih si mnenjih in s tem ustvarijo vsaj minimalne pogoje za kvalificirano odloèanje delegatov republiške skupšèine.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek