Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

27. 02. 1989 / Zborovanje v Cankarjevem domu v podporo kosovskih rudarjev

Zborovanje v podporo kosovskih rudarjev je vzpodbudila skupina državljank in državljanov, ki se je 25. februarja 1989 zbrala v stanovanju Mirjam Milharèiè Hladnik in Ervina Hladnika Milharèièa. Med poslušanjem novic s Kosova, od koder se je Hladnik ravno vrnil, ko sta s Francijem Zavrlom za Mladino pripravljala reportažo o stanju v pokrajini, je bila predstavljena ideja o zborovanju v podporo kosovskih rudarjev, ki so se v rudniki Stari trg pri Trepèi odloèili, da protestirajo z gladovno stavko, zapri v rudniške rove. 26. februarja je celotne tedaj obstojeèi politièni lok sprejel Izjavo proti izrednim ukrepom - za mir in sožitje na Kosovu. Pod izjavo so se podpisali: RK SZDL, Zveza sindikatov, ZSMS, ZKS, Zveza borcev, Slovenska kmeèka zveza, Zveza slovenske kmeèke mladine, Socialdemokratska zveza Slovenije, Slovenska demokratièna zveza, ŠKUC, Debatni klub 89, Komisija Praviènost in mir, slovenska, hrvaška in srbska skupina Mednarodne helsinške federacije, Slovenska študentska zveza, Skupina Gruppo '88, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski center PEN, Medškofijski odbor za študente, Odbor za varstvo èlovekovih pravic, Odbor za zašèito èlovekovih pravic na Kosovu, Bavconov svet, Sekcija za kulturo miru, Delovna skupina za mirovna gibanja in iniciativna skupina Amnesty International.

Na zborovanju v Cankarjevem domu so kot govorniki nastopili Polde Bibiè (kot recitator), Jožef Školè (predsednik RK ZSMS), dr. Anton Stres (predstavnik Komisije Praviènost in mir), Milan Kuèan (CK ZKS), Jože Osterman in Jože Smole (SZDL), Ivan Oman (SKZ), dr. Dimitrij Rupel (predsednik Slovenske demokratiène zveze), Franco Juri (govornik Skupine '88 in Debatnega kluba 89), Rudi Šeligo (DSP) in Igor Bavèar (Odbor za varstvo èlovekovih pravic).

Takoj po zborovanju v Cankarjevem domu se je na slovensko stališèe do reševanja kosovskega vprašanja odzval Beograd. Zvezno prestolnico je preplavila veè sto tisoè glava množica, ki je zahtevala dodatne represivne posege na Kosovu ter mašèevanje proti Sloveniji.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek