Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

28. 04. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 90

Sporoèilo za javnost št. 90

Predsednik predsedstva SR Slovenije Janez Stanovnik je v govoru na prireditvi ob obèinskem prazniku obèine Viè Rudnik, 25. aprila 1989, grobo napadel Odborovo stališèe, ki slovenski politiki oèita "medlo defenzivno ravnanje", posebej, ko gre za odsotnost njene "jasne besede o zakonitosti procesa". Pri tem predsednik Stanovnik ni izbiral besed. V nasprotju z znano zadržanostjo organa, ki mu predseduje, ko gre za ocene o zakonitosti posameznih dejanj, je uporabljal celo tako grobe diskvalifikacije kot "igranje z usodo naroda", "zloèin nad narodom" itd.

Predsednik Stanovnik je izrecno dejal, da je "od prvega dne slovenska politika ali oblast zahtevala, da mora biti proces javen, da morajo imeti fantje neodvisne advokate in da mora biti proces v slovenskem jeziku... Stvar je tako razburkala slovenske množice, da smo predlagali pomilostitev, ki bi bila v splošnem interesu. Pomilostitev ne pomeni zanikanja zakona in sodbe, pomeni le odpušèanje prestajanja preostale kazni... Veè kot to, kar smo naredili, nismo mogli. Zdaj pa nekateri obtožujejo oblast, da je nepokonèna in neodloèna."

Odbor sporoèa slovenski javnosti, da njegova kritiènost do slovenske politike in oblasti temelji v prvi vrsti na oèitnem neizpolnjevanju njenih lastnih stališè. V zvezi s tem opozarjamo javnost in predsednika Stanovnika posebej, da je predsedstvo SR Slovenije 14. julija 1988 sklenilo:" ...da je treba po konèanem procesu pripraviti celovito poglobljeno in kritièno, pravno-strokovno in politièno analizo, ki bo odgovorilo ne le na vprašanja o zakonitosti postopka z vidika pravic obtoženih, ampak bo pojasnila celoto okolišèin, v katerih je do procesa prišlo in v katerih se je proces odvijal. Ta svoj sklep je predsedstvo sporoèilo skupšèini SR Slovenije, podprlo pa je tudi odloèitev skupšèine in organov družbenopolitiènih organizacij, da se s skupnim delom pripravi takšna celovita analiza."

Ker skupina delegatov za celovito prouèitev okolišèin procesa proti èetverici ni dobila pooblastil, da bi sodila o "zakonitosti postopka z vidika pravic obtoženih", ostaja sklep predsedstva SR Slovenije neizpolnjen. Še veè. To predsedstvo ni naredilo niti enega koraka k njegovi uresnièitvi, ampak je skupaj z izvršnim svetom celo zaviralo sprejem poroèila skupine delegatov v skupšèini. Prav tako ni bilo sposobno preskrbeti niti spornega vojaškega dokumenta, niti zagotoviti, da bi predstavnik Slovenije v Predsedstvu SFRJ Stane Dolanc njegovo vsebino celovito reproduciral delegatom. Potem pa, ko je bila informacija o nezakonitosti dveh toèk spornega vojaškega povelja kljub vsemu konèno sprejeta v skupšèini, predsedstvo SR Slovenije v zvezi s to izredno nevarno kršitvijo ustavnosti in zakonitosti ni ukrenilo še nièesar, èeprav je po ustavi dolžno varovati prav to: ustavnost in zakonitost v SR Sloveniji.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek