Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

08. 05. 1989 / Majniška deklaracija

Med zborovanjem na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki je bilo formalno-pravno organizirano kot odprta seja RK ZSMS (oblasti Odboru za varstvo èlovekovih pravic niso izdale dovoljenja za protestni shod), je pesnik Tone Pavèek prebral Majniško deklaracijo. Napisali so jo dr. Dimitrij Rupel, dr. France Buèar, dr. Hubert Požarnik, Veno Taufer in Janez Janša.

Besedilo deklaracije je:

»Podpisniki te listine izjavljamo in sporoèamo:

da hoèemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda;

kot suverena država bomo samostojno odloèali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope;

glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politièno samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na:

spoštovanju èlovekovih pravic in svobošèin,

demokraciji, ki vkljuèuje politièni pluralizem,

družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s èloveškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.

Deklaracijo so podpisali Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratièna zveza, Slovenska kmeèka zveza, Slovensko kršèansko socialno gibanje in Socialdemokratska zveza Slovenije.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek