Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

14. 06. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 98

Sporoèilo za javnost št. 98

Odbor ugotavlja, da vmesno poroèilo skupine delegatov potrjuje tiste njegove sume in domneve, ki v javnosti sicer obstajajo že dalj èasa, ki zadevajo nezakonita dejanja službe državne varnosti v primeru èetverice in tudi sicer. To prièa o obstoju paralelnega pravnega sistema, ki omogoèa popolno samovoljo oblasti in ne daje državljanom nikakršnega pravnega varstva. Odbor meni, da vmesno sporoèilo odpira celo vrsto novih dejstev in vprašanj, ki jih mora skupina delegatov zelo skrbno prouèiti.

I.

Ta trenutek je po Odborovem mnenju z gotovostjo moè reèi, da ugotovitve direktno in indirektno vplivajo tudi na presojo nekaterih vprašanj v zvezi s samim procesom zoper èetverico.

1. Informacijo o tem, da ima Janša sporno fotokopijo, je služba državne varnosti dobila s tajno preiskavo 27.4.1988 na nezakonit, prepovedan in kazniv naèin, samo fotokopijo pa je pri javni preiskavi 31.5.1988 tudi dobila na nezakonit naèin (namreè brez sodne odredbe, kar je oèitna kršitev 210. èlena ZKP). V nekaterih državah bi bilo to dovolj za oprostilno sodbo. Naš pravni sistem pa sicer dovoljuje sodišèem tudi uporabo dokazov, dobljenih po nezakoniti poti - ne glede na to pa bi prej omenjena škandalozna dejstva moglo in moralo upoštevati predsedstvo SFRJ pri odloèanju o pomilostitvi (èe mu je sploh še kaj do zakonitosti).

Predsedstvo SR Slovenije in druga slovenska politièna vodstva pa morajo prenehati s ponižnimi prošnjami za pomilostitev, katerih vsebinska argumentacija je javnosti celo neznana. Nemesto tega bi morala javno in odloèno zahtevati, od predsedstva SFRJ, da s pomilostitvijo simbolièno preseka petinštiridesetletno kontinuiteto politiènih procesov in nezakonite policijske represije. Èe do tega ne bo prišlo se bo še z veèjo ostrino kot doslej zastavilo vprašanje ali je verjeti zatrdilom slovenske oblasti in politike, da jim gre za pravno državo.

2. Dejstvo, kako poèasi je služba državne varnosti reagirala na odkritje sporne fotokopije, ker ni vedela, "kaj to je, od kod je to in èe to sploh kaj je", je jasen dokaz, da vsebina in oblika sporne fotokopije nikakor nista bili taki, da bi Tasiæu, Zavrlu (èe je to sploh videl?) in tudi Janši bilo možno oèitati in celo šteti za dokazano, da so se zavedali, kakšen "dokument" imajo v rokah. Èe tega niso bili sposobni ugotoviti organi državne varnosti kot strokovnjaki na tem podroèju vse od 27.4. do 17.5. in so morali še vprašati JLA za mnenje, je veè kot jasno, da tega trije obsojenci niso mogli ugotoviti v nekaj minutah. Gre torej za nov dokaz, ki ob sojenju ni bil znan in ki nujno zahteva obnovo postopka.

3. Pri tem, kaj pomeni opisano ravnanje službe državne varnosti s fotokopijo, Odbor še posebej opozarja na že nekolikanj pozabljeno dejstvo, da je vojaško sodišèe proglasilo sporno vojaško povelje ne le za strogo zaupno ampak za tako visoko vojaško tajnost, katere izdaja bi lahko takorekoè ogrozila sam obstoj države oz. njeno varnost. Samo s takim, nadvse oèitnim pretiravanjem je namreè vojaško sodišèe lahko navidez zakonito izloèilo civilne odvetnike. Po odnosu organov državne varnosti do tega, za državo baje tako nevarnega papirja, je še bolj jasno, da ta papir še zdaleè ni bil tak, da bi opravièeval izloèitev civilnih odvetnikov in izloèitev javnosti iz glavne obravnave. Tudi zaradi tega je obnova postopka nujna.

Vsa ta nova dejstva - poleg že znanih, ki zadevajo škandalozno sodbo vojaškega sodišèa - seveda še dodatno utemeljujejo našo zahtevo po svobodi za èetverico nedolžno obsojenih državljanov, ki jih je v kolesje "neodvisnega" vojaškega pravosodja spravilo nezakonito delovanje slovenske politiène policije!

II.

Vmesno poroèilo skupine delegatov vsiljuje mnoga vprašanja o odgovornosti tako organov državne varnosti, kot tudi vodilnih državnih in politiènih organov. Prva od teh vprašanj so v tem trenutku zlasti:

1. Ali je svet za varstvo ustavne ureditve pri predsedstvu SR Slovenije vedel, da je bil Kuèanov magnetogram dobljen s tajno policijsko preiskavo, torej nezakonito? Ali je svet vedel, da so pri tem našli tudi fotokopijo spornega vojaškega povelja? To je še posebej pomembno glede na izjavo tedanjega predsednika tega sveta Andreja Marinca z dne 16.6.1988, da "... je predsedstvo SRS preverilo celoten postopek in ugotovilo, da je dosedaj potekal na pravnih in zakonskih osnovah in da je bilo delovanje organov za notranje zadeve pravno korektno iter da zaradi tega ni podlage za razna sumnièenja, ki vznemirjajo javnost."

2. Ali je bilo z dejstvi o tajni preiskavi in o najdbi fotokopije seznanjeno predsedstvo CK ZKS?

III.

Ne glede na to, da obsojenci tudi po mesecu dni še niso dobili sodbe Zveznega sodišèa, je ob èasopisni vesti o njeni vsebini dovolj reèi samo to, da je s tem tudi najvišja sodna instanca v državi mirno potrdila vsa škandaloznosti in nezakonita dejanja vojaških sodišè.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek