Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

20. 06. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 99

Sporoèilo za javnost št. 99

V sredo, 21. junija 1989, na dan zasedanja skupšèine SR Slovenije, bo minilo leto dni od protestnega zborovanja na Trgu osvoboditve, kjer je slovenska demokratièna javnost prviè množièno izrekla podporo zahtevam Odbora. Odbor prièakuje, da bo skupšèina SR Slovenije 21. junija 1989 na dnevni red uvrstila vmesno poroèilo skupine delegatov, ki prouèuje okolišèine in posledice procesa. Prav tako prièakuje, da bo skupšèina, ki je z delom te skupine delegatov izjemno pridobila na ugledu, odgovorno obravnavala vmesno poroèilo in sprejela ustrezne sklepe s katerimi bo potrdila ugotovitve skupine, primerno ukrepala in omogoèila nadaljne delo skupine delegatov. Od predsedstva SR Slovenije in izvršnega sveta skupšèine SR Slovenije pa Odbor prièakuje, da ne bosta, kot prejšnjiè, ovirala skupšèine pri njenem delu. Oba oblastna organa sta dolžna tudi v skupšèinski razpravi podati odgovore na vprašanja, ki zadevajo njuno pristojnost in vpletenost v proces proti èetverici, kar izhaja iz vmesnega poroèila skupine in na podlagi ugotovitev skupšèine ustrezno ukrepati.

Odbor ob tem ponavlja in posebej opozarja skupšèino SR Slovenije, da vsa ta nova dejstva iz vmesnega poroèila skupine - poleg že znanih, ki zadevajo škandalozno sodbo vojaškega sodišèa - še dodatno utemeljujejo zahtevo po svobodi za èetverico nedolžno obsojenih državljanov, saj je nevzdržno, da sedijo v slovenskih zaporih ljudje, ki jih je v kolesje "neodvisnega" vojaškega pravosodja spravilo nezakonito delovanje slovenske politiène policije!

Odbor je preseneèen in zgrožen nad petkovim sporoèilom javnosti RSNZ, ki je moèno, èe ne že povsem, omajalo preprièanje skupine delegatov, "da bodo nadaljna ravnanja zveznih in republiških organov dokazala njihovo pripravljenost za obrambo in spoštovanje naèel demokratiène pravne države". RSNZ oèitno želi vplivati na ugotovitve in sklepe skupšèine in se pri tem poslužuje tudi neresniènih trditev, na kar je opozoril tudi Matevž Krivic, èlan skupine delegatov, v èlanku v Delu, 20.6.1989. Odbor meni, da mora skupšèina SR Slovenije stališèa RSNZ oceniti in sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili obrambo in spoštovanje naèel demokratiène pravne države.

Odbor je z zaèudenjem sprejel drugi sklep sreèanja "komunistov in vseh dobromisleèih ljudi" v Tacnu, kjer je predsednik predsedstva CK ZKS Milan Kuèan dejal, da je poleg drugih potrebno ob 200. letnici francoske revolucije izpustiti tudi "civilne obsojence iz procesa zoper èetverico v Ljubljani". Odbor javno sprašuje predsednika Kuèana ali zavzemanje za "civilne" obsojence meri na izvzetje Ivana Borštnerja iz predloga za izpustitev iz zaporov in èe da, zakaj?

Predlagaj popravek Predlagaj popravek