Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

26. 06. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 100

Sporoèilo za javnost št. 100

Odbor pozdravlja sprejem vmesnega poroèila skupšèinske skupine delegatov. Odbor ne sprejema nekaterih stališè in ugotovitev, ki jih je v imenu predsedstva SR Slovenije skupšèini predstavila èlanica predsedstva Majda Gaspari, saj je jasno, da skupina delegatov ne more uresnièiti stališèe predsedstva SR Slovenije iz 2.9.1988, ker ni pristojna za izdelavo analize, ki bi po konèanem procesu "odgovorila na vprašanja zakonitosti postopka z vidika pravic obtoženih". Odbor meni, da se predsedstvo hoèe s tem, ko to nalogo pripisuje skupini delegatov, rešiti odgovornosti za izvajanje lastnih sklepov. Ta vtis potrjujej tudi dejstvo, da se predsedstvo po eni strani sklicuje na "ohranitev pravnega reda in zakonitosti", po drugi strani pa, ko ugotavlja, da odnos federalnih organov "ni v skladu z ustavnim položajem republik v jugoslovanski federaciji in njihovimi suverenimi pravicami", ne ukrene niè za ohranitev pravnega reda in zakonitosti. Namesto, da bi se za to dosledno zavzelo se sklicuje na ustavo, ki bo šele sprejeta. Enako postopa tudi v primeru ravnanja organov za notranje zadeve, èemur je namenjeno vmesno poroèilo skupine delegatov, saj skuša kar se le da zmanjšati pomen nezakonitih in protiustavnih dejanj policije in zanje uporablja oznake kot "... vrsta protislovnosti in ustavnopravnih problemov", na koncu pa predlaga ustanovitev posebne skupine "takoj ko bodo sprejete spremembe Ustave SR Slovenije". To ne more pomeniti niè drugega, kot da predsedstvo SR Slovenije ni sposobno, ne more ali noèe zagotoviti spoštovanje pravnega reda in zakonitosti niti v tem, sicer povsem spornem pravnem redu. To je verjetno tudi razlog za to, da je èlanica predsedstva na koncu svojega nastopa, potem, ko predsedstvo dobre pol leta po pravnomoènosti sodbe ni sposobno izpolniti svojih sklepov v zvezi z zakonitostjo procesa, dejala, da je"predsedstvo po skrbni presoji dejstev ugotovilo, da niti republiški niti zvezni organi niso sprožili kazenskega postopka proti èetverici iz pobud, ki bi jim lahko pripisali politièen znaèaj. Po mnenju Odbora je to nedopustno prejudiciranje.

V zvezi s predlogom Poziva skupšèini in predsedstvu SR Slovenije, ki naj bi se podpisoval skupaj s Temeljno listino Slovenije 89 Odbor sodi, da je bilo dovolj obljub in izjav, ki jih oblast potem ni uresnièila. Zahteve 100.000 individualnih in preko 1000 kolektivnih èlanov Odbora so nedvoumne in podprte v najširši demokratièni javnosti v Sloveniji. Odbor meni, da morata slovenska oblast in politika pred podpisovanjem kakršnihkoli dodatnih izjav in ob dejstvu, da se njene prošnje za pomilostitev v Beogradu obravnavajo s cinièno aroganco, takoj izpustiti iz zapora Ivana Borštnerja in Janeza Janšo ter vse štiri oprostiti prestajanja kazni. Prekinitev kazni, ki s stališèa obsojenih samo podaljšuje negotovost, je nesprejemljiva. Obsojenci se s prekinitvijo ne strinjajo in se pridružujejo zahtevam Odbora po oprostitvi kazni in obnovi postopka.

Po izpolnitvi tega pogoja bo Odbor z vsemi sredstvi podprl Poziv, ki pa ga je treba podpisovati loèeno od Temeljne listine Slovenije in v katerem je treba zahtevati predvsem:

a. obnovo procesa z upoštevanjem vseh procesnih pravic obtoženih;

b. pojasnitev vseh okolišèin in posledic procesa proti èetverici in ugotavljanje osebne in kolektivne odgovornosti za doslej ugotovljene nedvoumne in od skupšèine SRS potrjene kršitve ustave in zakonov v pripravi in izvedbi procesa.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek