Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

23. 04. 1984 / Festival Magnus

23. aprila 1984 se je bil v Ljubljani organiziran prvi festival Magnus, posveèen gejevskemu in lezbiènemu filmu. Sekcija ŠKUC-a Magnus, ki je festival organizirala, predstavlja prvo iniciativo proti diskriminaciji istospolno usmerjenih.

Avgusta 1986, v èasu festivala Novih družbenih gibanj v Novi Gorici, je sekcija Magnus nastopila z zahtevo:

1. da se èleni, ki kaznujejo homoseksualne odnose v kazenskih zakonih Republike Srbije

(110/3), BiH (93/2), Makedonije (101/2) in pokrajine Kosovo (81/3), takoj odpravijo;

2. da se v slovenski ustavi prepovedi diskriminacije zaradi spola, veroizpovedi in narodnosti

doda prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti;

3. da se v šolske programe vkljuèi pouk o homoseksualnosti, a ne kot o patološkem spolnem

odnosu, marveè kot o življenjskem izboru, ki je enakopraven heteroseksualnemu, le razlièen

od njega;

4. da vlada SFRJ protestira pri vladah držav, ki diskriminirajo homoseksualno manjšino,

tako da ljudi zaradi homoseksualnosti diskreditirajo, zapirajo ali celo likvidirajo (Romunija,

ZSSR, Kuba, Iran).

Leta 1987 je bil festival Magnus, ki bi se moral zgoditi 25. maja, na Dan mladosti. zaradi pritiskov oblasti odpovedan. Politiène sile in mediji so festival prekvalificirale v »mednarodni kongres homoseksualcev«. Svet za socialno in zdravstveno varstvo RK SZDL in ljubljanska inšpekcijska služba skleneta, »da bi bilo treba kongres prepovedati«, »saj bi shajanje te riziène skupine iz vse Evrope pomenilo resno nevarnost zaradi širjenja aidsa«. Festival se preloži najprej na oktober, kasneje na december, vendar se v taki obliki - kot del festivala Magnus - veè ne zgodi. Leta 1988 poslanstvo nadaljuje kot festival gejevskega in lezbiènega filma.

Veè:

http://www.ljudmila.org/siqrd/fglf/20/20let.php

http://www.ljudmila.org/lesbo/raziskave/20let_kronologija.pdf

Predlagaj popravek Predlagaj popravek