Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

20. 02. 1988 / Koordinacija novih družbenih gibanj

Na sestanku, ki je potekal na domu Ingrid Bakše, èlanice vodstva RK ZSMS, zadolžene za stike z novimi družbenimi gibanji, so udeleženci sestanka dosegli dogovor, da nova družbena gibanja sežejo globlje v sfero politike, natanèneje, v ustavno materijo. Nova družbena gibanja so se s tem pridružila dejavnosti Društva slovenskih pisateljev ter Sociološkega društva, ki sta se že ukvarjali z ustavnimi vprašanji. Nestrinjanje z napovedanimi ustavnimi spremembami je bilo skupni imenovalec celotne politiène alternative. Februarja in marca 1988 je nastalo veè osnutkov zahteve (osnutke so pripravili Gregor Tomc, Janez Janša, Matevž Krivic in dr. France Buèar. Konèno besedilo izjave je bilo prviè prebrano 8. marca 1988 pred ljubljanskim sodišèem, na katerem je teklo zaslišanje odgovornega urednika Mladine Francija Zavrla. Besedilo, ki je nastalo v omrežju koordinacije novih družbenih gibanj in ga je pred objavo podpisalo 59 razliènih organizacij, je zahtevalo, naj skupšèina SR Slovenije razpiše referendum, na katerem se bomo odloèali o osnutku amandmajev za spremembo zvezne in republiške ustave. 9. marca 1988 je bila zahteva za razpis referenduma objavljena v Mladini, v naslednjih mesecih pa jo je podpisalo veè deset tisoè ljudi. Zahteva za razpis referenduma predstavlja do tedaj najbolj množièno mobilizacijo javnosti, hkrati pa je med snovanjem zahteve nastalo široko civilno-družbeno omrežje, ki je povezovalo nova družbena gibanja, uredništva revij, »mladinskih« glasil, akademsko sfero in posamezne dele ZSMS. Glavnina omrežja, aktiviranega od pripravi zahteve za razpis referenduma o ustavnih amandmajih je bila junija 1988 aktivirana ob ustanovitvi Odbora za varstvo èlovekovih pravic.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek