Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

10. 05. 1988 / Mladina

10. maja 1988 bi morala Mladina objaviti èlanek Noè dolgih nožev, ki ga je napisal Vlado Miheljak, pripovedoval pa je o govoricah, da v Jugoslaviji obstajajo naèrti za izvedbo vojaškega udara. Èlanek je temeljil na magnetogramu Milana Kuèana z 72. seje predsedstva CK ZKJ, na kateri je Kuèan med drugim govoril tudi o sestanku z generalom Višnjiæem, ki je Kuèana vprašal »ali smo sposobni nadzirati položaj, ki bo nastal po aretacijah, saj se ocenjuje, da bo šlo ljudstvo na ulice. On ima nalogo varovati sebe, vojašnice in vojake, pripravljeni pa so nam priskoèiti na pomoè.« Mladina je naèrtovala objavo komentarja, ki govori o aretacijah, a je SDV objavo prepreèila, uredništvo pa je bilo prisiljeno èlanek umakniti.

Tednik Mladina je bil ustanovljen na zaèetku leta 1943, v obdobju naci-fašistiène okupacije Slovenije. Med vojno je deloval kot ilegalni mladinsko glasilo, ki je podpiralo narododno-osvobodilni boj. Prvi urednik Mladine je bil Mitja Vošnjak.

V osemdesetih letih je revija Mladina zaslovela kot politièni tednik, ki ruši tabu teme. Med drugim se je ukvarjala z vprašanji svobode tiska in svobode govora, privilegiji socialistiène nomenklature, politièno vloge Jugoslovanske ljudske armade, preganjanjem oporeènikov vesti, zatiranjem mladinskih subkultur, ekologijo, stavkami, povojnimi poboji, represijo v socializmu itd. Vprašanje spoštovanja èlovekovih pravic je bila osrednja tema pisanja Mladine.

Mladina je metodo preiskovalnega novinarstva mešala s provokativno formo in vsebino, zaradi èesar je bila pogosto zaplenjena ali pa so se avtorji znašli v kazenskem postopku. V drugi polovici osemdesetih je bila izjemno odmevna, saj je naklada presegla 50.000 izvodov. Zaradi velike odmevnosti je Mladina ob koncu osemdesetih v SFRJ veljala za državnega sovražnika št. 1.

Glavni in odgovorni uredniki, ki so najveè prispevali k odmevnosti Mladine v osemdesetih letih, so Mile Šetinc, Bojan Korsika, Uroš Mahkovec, Bernard Nežmah, Miha Kovaè, Franci Zavrl, Robert Botteri in Miran Lesjak.

Veè o Mladini: Aleksandar Mièiæ

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Micic-Aleksandar.PDF

Predlagaj popravek Predlagaj popravek