Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

06. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 5

Sporoèilo za javnost št. 5

Danes, v ponedeljek 6. junija 1988, ob 19. uri so se v prostorih Društva slovenskih pisateljev sestali ustanovitelji Odbora za varstvo pravic Janeza Janše. Prisotnih je bilo približno 200 ljudi. Odbor je bil najprej seznanjen s tem, da se mu dnevno pridružuje izredno veliko število novih podpisnikov, nato pa je sprejel naslednja stališèa:

1. Odbor je zgrožen nad dejstvom, da v kazenski zakonodaji obstajajo doloèila, ki tistim, ki jih zadene preiskovalni postopek, povsem onemogoèajo ustrezno varstvo njihovih državljanskih pravic in èloveških svobošèin, civilni javnosti pa kakršenkoli nadzor nad zakonitostjo postopka. Zato bo Odbor ustanovil strokovno izvedensko skupino, ki bo ta doloèila prouèila in dala ustrezne zakonodajne pobude.

2. Odbor zahteva, da nadzor nad zdravstvenim stanjem priprtih opravlja civilni zdravnik, ki naj o svojih ugotovitvah redno poroèa javnosti.

3. Glede na to, da se je zaèel preiskovalni postopek, Odbor zahteva, da se Janezu Janši in Davidu Tasiæu omogoèi pomoè civilnega odvetnika, tako kot je v navadi v demokratiènih družbah.

4.Odbor zahteva, da se sorodnikom nemudoma omogoèi obisk priprtih Janeza Janše, Davida Tasiæa in Ivana Borštnerja.

5. Odbor je zadolžil delovno predsedstvo, da zahteva sprejem pri predsednikih Skupšèine Slovenije, Predsedstva Slovenije, RK SZDL Slovenije, CK ZKS in pri komandantu ljubljanskega armadnega obmoèja ter jim izroèi poslanico z zahtevami Odbora.

6. Odbor poziva Republiški odbor Rdeèega križa, da v primeru priprtih Janeza Janše, Ivana Borštnerja in Davida Tasiæa konèno že zaène opravljati naloge, zaradi katerih je bil ustanovljen, in priprtim nudi ustrezno humanitarno pomoè in varstvo.

7. Odbor predlaga uredništvom revij in èasopisov, s katerimi je sodeloval Janez Janša, da izdajo njegova izbrana dela, kulturnim delavcem, založnikom in knjigarnarjem pa predlagamo, da primerno predstavijo knjigo Davida Tasiæa Leševi s Golog.

8. Demokratièno javnost, društva, združenja, zveze, uredništva, delovne kolektive in posameznike Odbor poziva, da v okviru svoje dejavnosti dostojanstveno izrazijo svoja stališèa do tega dogajanja.

9. Odbor protestira proti grobemu popaèenju izjave prof. Ljuba Bavcona o primeru Janša, ki si jo je privošèila ljubljanska televizija. Ljubljanska televizija tudi sicer pomankljivo in neprofesionalno spremlja te dogodke.

10. Odboru za varstvo pravic Janeza Janše so se pridružili osnovna organizacija zveze ZK Inštututa za socilogijo v Ljubljani, komunisti v OO ZK Mladinska knjiga, TOZD Založba, sektor za periodièni tisk, Galerija Equrna, uredništvo revije A.V., Skupina 88 - Gruppo 88, DO PAP Ljubljana - TOZD Telematika, 72 delavcev Cankarjevega doma v Ljubljani in veèje število posameznikov iz vse Slovenije in Jugoslavije. Odbor je prejel tudi izjave Vladimirja Dedijerja, predsednika Russellovega razsodišèa, Kluba zamejskih študentov, pedagogov s "pedagoško-andragoških dni", udeležencev slavnostne seje ob 25. letnici uvedbe telesne vzgoje na ljubljanski univerzi, iniciativnega odbora Fonda solidarnosti v Beogradu in velikega števila posameznikov. Odbor sedaj šteje 63 ustanoviteljev.

11. Odbor za varstvo pravic Janeza Janše se glede na to, da se je postopek razširil, preimenuje v Odbor za varstvo èlovekovih pravic.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek