Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

09. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 9

Sporoèilo za javnost štev. 9

1. Janez Janša in Ivan Borštner sta v priporu že deset dni. David Tasiæ je priprt že šesti dan.

Ne glede na izjemno dolžino pripora še vedno ni pojasnjeno, s kakšnim ravnanjem naj bi vsak posamezni storil kaznivo dejanje, niti ni nobenega podatka o tem, kakšni priporni razlogi naj bi obstajali, da je zoper njih odrejen tako izjemni pripor. Prav tako ni pojasnjeno ali je preiskava kakorkoli stekla, ni podatkov o zaslišanju priè itd. Zaradi tega utemeljeno sumimo, da so Janez Janša, Ivan Borštner in David Tasiæ storiti nekaj, kar je mogoèe šteti za kaznivo dejanje in dvomimo, da obstoje kakšni zakoniti priporni razlogi. Vprašujemo se, koliko èasa se bo še naèenjalo potrpljenje javnosti ?

2. Odbor je bil obvešèen, da so sorodniki obiskali tudi priprtega Ivana Borštnerja in Davida Tasiæa. Tasiæeva mama je sporoèila, da se David Tasiæ poèuti dobro in da je govorila s preiskovalnim sodnikom in Tasiæevim vojaškim zagovornikom.

3. Predstavniki Odbora so popoldan ob 13. uri obiskali predsednika Skupšèine SR Slovenije Mirana Potrèa in mu izroèili poslanico Odbora. Ob tem so predsednika Potrèa pozvali, da Skupšèina SR Slovenije zaène postopek za spremembo tistih zakonskih doloèil, ki omogoèajo takšno stanje in povsem izvzemajo nadzor javnosti nad delom državnih organov, ter obrambo najosnovnejših èlovekovih pravic. Obenem mu je bil podan predlog za ustanovitev posebne skupšèinske komisije, ki naj razišèe celotno zadevo, sklièe pa naj se tudi izredno zasedanje skupšèine.

4. Na Odboru se je izvedelo, da posamezniki telefonirajo preiskovalnim organom in jim sporoèajo svoje proteste. Odbor dvomi, da te oblike protesta koristijo demokratièni in civilizirani razrešitvi celotnega primera.

5. Odboru se je do danes pridružilo preko 200 razliènih podpisnikov, novi èlani pa se še vedno prijavljajo. Med njimi so osnovne organizacije mladine, sindikata, zveze komunistov, delovne organizacije, društva, združenja, ustanove, inštituti, ki plebiscitarno sprejemajo zahteve Odbora in podpirajo njegove cilje in namen. Odboru se je ta hip pridružilo tudi preko 7000 posameznih podpisnikov. Odbor bo podatke o tem v najkrajšem èasu objavil.

Odbor sprejema tudi številna sporoèila iz tujine. Obvešèen je, da so se s tem v zvezi mladi socialisti Evrope obrnili z apelom na Evropski parlament, da se v Parizu pripravlja veliko solidarnostno sreèanje, da se bodo koncem tedna s posebnim apelom oglasili tudi mladi socialisti Velike Britanije in da podobne akcije pripravljajo v Belgiji, Italiji in na Portugalskem.

6. Sestanek vseh ustanoviteljev in novih èlanov odbora bo jutri, v petek ,10. junija ob 19. uri na Kersnikovi 4 v Ljubljani.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek