Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

10. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 10

Sporoèilo za javnost štev. 10

1. Delegacija Odbora bo v prihodnjih dneh obiskala poveljnika Ljubljanskega armadnega obmoèja Svetozarja Višnjiæa. Izroèila mu bo enako poslanico in zahteve kot jih je Odbor že naslovil na predsednika predsedstva SR Slovenije Janeza Stanovnika, predsednika predsedstva CK ZKS Milana Kuèana in predsednika skupšèine SRS Mirana Potrèa.

2. Odbor ponavlja zahtevo, da se Rdeèemu križu Slovenije omogoèi opravljanje njegovih osnovnih dejavnosti, za kar si v tem primeru že nekaj dni zaman prizadeva.

3. Odbor ponavlja zahteve po civilni zdravniški preiskavi zapornikov.

4. Odbor ugotavlja, da so se splošni mobilizaciji javnosti pridružile tudi družbenopolitiène organizacije. Odbor poziva republiško sindikalno vodstvo, da razpravlja o številnih pobudah, ki jih njegova baza naslavlja na odbor. Prav tako pozivamo borèevsko organizacijo, da o zadevi razpravlja in sprejme stališèe.

5. Odbor poziva RSNZ, da preišèe navedbe novinarke Politike ekspres, po katerih naj bi v Sloveniji prišlo do napadov na pripadnike JLA. O izsledkih naj takoj obvesti javnost.

6. Odbor protestira proti tistim izjavam republiškega sekretarja za notranje zadeve Tomaža Ertla, v katerih na podlagi osebnih izkušenj daje ocene o splošni politièni situaciji v Sloveniji ( npr. izjave o revanšizmu ).

7. Odbor ugotavlja , da je v zadnjih dveh dneh prišlo do samovoljnega omejevanja oporoèanja o zadevi v nekaterih javnih obèilih. Zato bo sklical sestanek z odgovornimi uredniki in zahteval korektnost pri obvešèanju.

8. Odbor se obraèa na delegate skupšèine SR Slovenije naj zahtevajo izreden sklic Skupšèine SRS in ustanovitev komisije, ki bo bdela nad zakonitostjo postopka.

9. Odbor ponovno zahteva, da se njegovim zastopnikom omogoèi obisk pri zapornikih. Zahteva tudi, da takoj objavijo fotografije treh priprtih.

10. Odbor poziva jugoslovansko javnost, da se dostojanstveno in z legalnimi sredstvi mobilizira za varstvo èlovekovih pravic.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek