Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

15. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 17

Sporoèilo za javnost št. 17

1. Odboru se je do danes pridružilo veè kot 250 organizacij in veè kot 16000 posamiènih podpisnikov, nove pristopne izjave pa so še napovedane in še prihajajo. Veliko veèino pristopnih izjav so poslale organizacije, ki so sicer èlanice SZDL Slovenije, posebej pa to velja za društva, združenja, za sindikalne, mladinske, razliène krajevne in druge organizacije, osnovne organizacije zveze komunistov in mnoge druge. Iz teh podatkov oèitno sledi, da dejavnost Odbora ne uhaja in tudi sicer ne želi uhajati iz okvirov frontne SZDL. Zato so vse interpretacije, ki želijo v javnosti zbuditi drugaèen vtis, nekorektne in tendenciozne. Glede na to, da je predsedstvo SZDL ustanovilo iniciativni odbor za ustanovitev sveta za uresnièevanje èlovekovih pravic in svobošèin, pa Odbor opozarja, da je že v ustanovnem dokumentu Odbora zapisano, da je ustanovljen zaradi povsem konkretnih okolišèin in za varstvo pravic treh priprtih ljudi in da bo nehal delovati, ko bo zadeva konèana.

2. Odbor je bil iz sredstev obvešèanja seznanjen z diskusijo, ki je potekala na seji predsedstva RK SZDL, ter še posebej z diskusijo generalmajorja Iva Tominca. V tej izjavi nas poleg diskvalifikacij na raèun dela Odbora najbolj zaskrbljuje zadnji stavek njegove diskusije. Tovariš generalmajor Tominc se namreè sprašuje ali je pri nas "morda zloraba strogo zaupnih podatkov, ki se nanašajo na obrambo države, humano, moralno in pozitivno dejanjeÊ?" Odbor ogorèen ugotavlja, da zaenkrat, kot nam zagotavljajo pristojni vojaški organi, poteka šele preiskovalni postopek, da ni izdana niti obtožnica kaj šele, da bi bilo že konèano sojenje. Iz Tominèeve izjave pa je moè jasno razbrati, kot, da je že dokazano, da gre v primeru Janša za "zlorabo strogo zaupnih podatkov", kar je sicer lahko le stvar pravnomoène sodbe ! To izjavo torej ni moè razumeti drugaèe kot prejudic, ki znova in še bolj vznemirja javnost.

3. Odbor sporoèa, da je vèeraj Janeza Janšo v vojaškem priporu obiskala žena.

4. Odbor ponovno poziva ljudi naj ne nasedajo morebitnim provokacijam, ki bi utegnile biti naperjene proti JLA ali organom za notranje zadeve, ter naj tudi naprej ravnajo civilizirano in demokratièno.

5. Odbor sporoèa, da je sestanek vseh èlanov Odbora jutri, v èetrtek 16.6.1988 ob 17. uri na Kersnikovi 4.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek