Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

28. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 24

Sporoèilo za javnost št. 24

V vèerajšnjem poroèilu s seje CK ZK Slovenije je bil na ljubljanski TV posredovan tudi posnetek govora Staneta Dolanca, èlana Predsedstva SFRJ, ki je posebej govoril tudi, kot je dejal, o"aferi Borštner". Èasopis Delo je objavil moèno spremenjeni tekst Dolanèevega nastopa, tako, da ga ni moè citirati. Povsem izpušèen pa je tisti del njegove izjave, kjer je govoril o tem, da je "Borštner dokument ukradel, da gre za tatvino, da sta Janša in Tasiæ s tem povezana, da se povsod to kaznuje in da ne ve zakaj je potrebno iz tega delati politièni problem" itd.

Odbor najprej javno sprašuje tovariša Dolanca, od kod mu te informacije, da jih tako suvereno podaja izza govorniškega odra. Preiskovalni postopek namreè še ni konèan, javnost pa o teh stvareh tudi sicer ni bila nikoli obvešèena, ker, kot je znano, vojaški preiskovalni organi, kljub našim veèkratnim javno izraženim zahtevam, ne dajejo izjav za javnost. Tovariš Dolanc je javnosti posredoval tudi povsem nov podatek, namreè, da gre v primeru Janša za tatvino dokumenta ne pa, kot je bila javnost obvešèena, za sum kaznivega dejanja izdaje vojaške tajnosti. V primeru, da gre res za tatvino, je toliko manj razumljivo, da se preiskovalni postopek vodi na tak naèin. Izjava Staneta Dolanca moèno vznemirja javnost in vzbuja dodatne dvome v korektnost in zakonitost postopka. Politièni dejavniki so o zadevi oèitno obvešèeni veliko bolje, kot sicer pravijo da so. Zato zahtevamo, da Stane Dolanc, tudi v smislu 6. toèke ugotovitev in stališè zborov skupšèine SR Slovenije, javno pove vse kar ve in od kod je to izvedel.

Odbor sporoèa, da je v zvezi z uresnièevanjem ugotovitev in stališè zborov skupšèine SR Slovenije zaprosil za sprejem pri predsedniku Predsedstva SR Slovenije, tovarišu Janezu Stanovniku.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek