Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

30. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 25

Sporoèilo za javnost št. 25

Iz sporoèila javnosti, ki ga je podpisal vojaški tožilec polkovnik Živko Maziæ izhaja, da je vložena obtožnica proti Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiæu, Janezu Janši in Franciju Zavrlu, glavnemu uredniku Mladine, da je vojaški tožilec predlagal, da se Borštnerju, Janši in Tasiæu podaljša pripor do konca glavne obravnave, in da se na glavni obravnavi izkljuèi javnost. Neuradno smo tudi izvedeli, da je senat sodnikov vojaškega sodišèa v Ljubljani že sprejel ta predlog vojaškega tožilca.

VojaškI tožilec v sporoèilu za javnost svojega predloga za podaljašnje pripora ne utemeljuje. Odbor je že dosedaj upravièeno dvomil v obstoj pripornih razlogov, ki narekujejo tako izjemen enomeseèni pripor, zato še toliko bolj dvomi v upravièenost predloga o podaljšanju pripora. Takšno grobo in po našem mnenju povsem neargumentirano ignoriranje zahtev demokratiène in strokovne javnosti in stališè najvišjih oblastnih in politiènih organov SR Slovenije, dokazuje upravièenost naših sumov, da se grobo krši pravice in svobošèine priprtih, zakonitost in korektnost postopka, ter na ta naèin še bolj politizira proces in s tem umetno provocira konflikt med JLA in SR Slovenijo. To je med drugim mogoèe razbrati tudi iz javnega sporoèila vojaškega tožilca, ki pušèa odprto možnost inkriminiranja celotnega uredništva in sodelavcev èasopisa Mladina.

Odbor ne odstopa od temeljnih zahtev demokratiène javnosti in politiènih ter oblastnih organov v SR Sloveniji, ki so :

- da se priprte takoj izpusti iz preiskovalnega pripora;

- da se jim omogoèi obramba s prostosti in pomoè civilnega odvetnika in

- da je na glavni obravnavi prisotna javnost.

Odbor je obvešèen, da je Janez Janša vèeraj popoldne zaèel z gladovno stavko, ki bo trajala dokler ne bo izpušèen iz pripora.

Glede na oèitno ustvarjanje ozraèja "izrednih razmer", ki se kaže v popolnem ignoriranju zahtev demokratiène javnosti in stališè oblastnih in politiènih organov SR Slovenije, Odbor poziva na civilizirano in demokratièno ravnanje javnosti, sporoèa pa, da bo storil vse za zašèito pravic priprtih.

Seja Odbora bo jutri, v petek, 1. julija 1988, ob 17. uri na Kersnikovi 4.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek