Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

07. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 28

Sporoèilo za javnost št. 28

Odbor je obvešèen, da je Vrhovno vojaško sodišèe v Beogradu zavrnilo pritožbo priprtih na sklep o podaljašnju pripora. Strokovna javnost je že veèkrat argumentirano zavrnila utemeljenost in zakonitost tako izjemnega pripora, zato Odbor z velikim zaèudenjem in ogorèenostjo sprejema to vest. Oèitno je, da se celoten postopek vodi povsem v nasprotju z zahtevami demokratiène javnosti in v nasprotju s stališèi in sklepi najvišjih politiènih in oblastnih organov v SR Sloveniji. Zato bo delegacija Odbora jutri, v petek, 8. julija 1988, ob 10. uri, obiskala predsednika Predsedstva SR Slovenije Janeza Stanovnika, ga seznanila s stališèi Odbora in zahtevala, da javno oceni nastali položaj, ter pojasni, kaj bo Predsedstvo v zvezi s tem storilo. Odbor je zaprosil tudi za sprejem pri Miranu Potrèu, predsedniku skupšèine SR Slovenije, z isto prošnjo pa se je obrnil tudi na Jožeta Smoleta, predsednika RK SZDL Slovenije.

Odbor bo v prihodnjih dneh organiziral strokovno posvetovanje slovenskih in jugoslovanskih pravnikov in odvetnikov, ki bodo prouèili obtožnico vojaškega tožilca zoper Ivana Borštnerja, Davida Tasiæa, Francija Zavrla in Janeza Janšo, ki je objavljena v 28. številki tednika Mladina, ter pretresli tudi druge okolišèine s tem v zvezi.

Odbor vztraja pri vseh svojih temeljnih zahtevah in sicer, da se priprte takoj izpusti iz pripora, da se jim omogoèi obramba s prostosti in svobodna izbira civilnega advokata in, da je na glavni obravnavi prisotna javnost (razen pri branju vsebine listin za kateri se domneva, da sta del vojaškega dokumenta).

Odbor obvešèa javnost, da se mu je do sedaj pridružilo veè kot 65.000 posameznih podpisnikov in veè kot 500 organizacij.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek