Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

11. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 29

Sporoèilo za javnost št. 29

Odbor je seznanjen s sporoèilom vojaškega sodišèa v Ljubljani, da je obtožnica proti obtoženim Borštnerju, Tasiæu, Zavrlu in Janši postala pravnomoèna potem, ko je senat vojaškega sodišèa v Ljubljani zavrnil ugovor Janeza Janše in zato, ker drugi obtoženi niso vložili ugovora v zakonskem roku.

Odbor sporoèa, da je tudi obtoženi Franci Zavrl vložil ugovor zoper obtožnico. To je storil v petek, 8. julija 1988, torej v zakonskem roku, zato preseneèa tisti del sporoèila vojaškega sodišèa, ki pravi, da "drugi obtoženi v zakonskem roku niso vložili ugovora". Preseneèa tudi, da so Franciju Zavrlu vroèili vabilo za glavno obravnavo šele danes, v ponedeljek, 11. julija 1988, ko pa je vendar znano, da 3. odstavek 281. èlena zakona o kazenskem postopku izrecno doloèa, da mora biti vabilo vroèeno tako, da obtoženemu "... ostane med vroèitvijo vabila in dnevom obravnave zadosti èasa za pripravo obrambe, najmanj pa 8 dni." Franci Zavrl torej nima zadosti èasa za pripravo obrambe, ker so vojaški pravosodni organi kršili doloèila zakona o kazenskem postopku.

Te oèitne kršitve zakonskih doloèil vznemirjajo javnost in znova potrjujejo naše dvome o korektnosti in zakonitosti celotnega postopka.

Odbor sporoèa, da bo njegova delegacija danes, v ponedeljek, 11. julija 1988, ob 20. uri obiskala predsednika skupšèine SR Slovenije Mirana Potrèa.

Odbor vztraja pri vseh svojih temeljnih zahtevah in sicer, da se priprte takoj izpusti iz pripora, da se jim omogoèi obramba s prostosti in svobodna izbira civilnega advokata in, da je na glavni obravnavi prisotna javnost (razen pri branju vsebine listin za kateri se domneva, da sta del vojaškega dokumenta).

Predlagaj popravek Predlagaj popravek