Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

11. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 30/a

Sporoèilo za javnost št. 30/a

Odbor za varstvo èlovekovih pravic ugotavlja, da je mobilizacija v boju za zakonit in korekten postopek z obtoženimi Janšo, Borštnerjem, Tasiæem in Zavrlom s svojo nesluteno širino, politièno zrelostjo in civilizacijsko ravnijo prinesla novo kvaliteto na jugoslovansko družbeno prizorišèe in da omogoèa nadaljnjo krepitev in širjenje jugoslovanske demokratiène javnosti.

Dokazana duhovna moè in politièna treznost demokratiène javnosti sta zanesljiva garancija, da je v najkrajšem èasu mogoèe uveljaviti nujne spremembe:

Ustavna in zakonska reforma, ki bo mogoèila popolno in neovirano uveljavljanje èlovekovih pravic in svobošèin in odpravo možnosti za nenadzorovano in arbitrarno uporabo državnega nasilja.

Demonopolizacija sredstev javnega obvešèanja, izmed katerih so številnim vsilile svoj nadzor posamiène oblastne frakcije, tako, da jih zlorabljajo za svoj ozki interes, netijo slepe strasti in poskušajo manipulirati z množicami, s tem pa vse bolj rušijo družbeni in gospodarski sistem v deželi.

Zagotovitev demokratiènega družbenega življenja, tj. svobode mišljenja, izražanja, združevanja in politiènega in sindikalnega organiziranja, zlasti pa odprava nesolidnih predpisov, ki skupinam na oblasti omogoèajo uzurpacijo prerogativov in dušenje družbenih potencialov (npr. èl. 133 in njemu podobnih èlenov v KZ SFRJ, nedoloèenih in raztegljivih doloèb o preiskovalnih postopkov, nenatanènih in ohlapnih doloèb o pravicah upravnih organov, nedoloèenih in ohlapnih doloèb o kompetencah vojaških sodišè, ohlapnosti v definiciji vojaške skrivnosti).

Samo pravna država, ki zagotavlja dosežke klasiène demokracije, je lahko ustrezen okvir za razvoj vseh družbenih potencialov in je nujen pogoj za izhod iz krize, katere nadaljnje zaostrovanje izraža prav toliko zgodovinsko nemoè sedanje vladajoèe koalicije, kolikor njeno pogubno odloèenost, da se obdrži na oblasti s pomoèjo nenehnega izrednega stanja.

Odbor poziva vse demokratiène sile v Jugoslaviji, da se v okviru svojih splošnih prizadevanj zavzamejo za praviènost v postopku proti obtoženim, tj. za javnost procesa, obrambo s svobode in pravico do svobodne izbire branilca. Dosedanji potek postopka je popolnoma upravièil te zahteve demokratiène javnosti. Obtožene brez potrebe in nezakonito zadržujejo v priporu. Obtožnica ne obvešèa obtoženih o pravici obrambe do ugovora, ne navaja okolišèin in dejanj, ki bi jih morala dokazati, prikriva obrambo obtoženih in njihove motive, ki jih razglaša za nebistvene in nepomembne. Vojaško sodišèe odvzema obtoženemu Zavrlu pravico do ugovora na obtožnico, s tem da njegovega ugovora ne obravnava, paè pa obtožnico po hitrem postopku razglaša za pravnomoèno in sklicuje glavno obravnavo, še preden so zagotovljene osnovne procesno pravne predpostavke. Ne preiskava ne obtožnica ne postavljata vprašanja in ne zahtevata dokazov o ustavnosti in zakonitosti dokumenta, katerega domnevna tajnost je bila odkrita, paè pa že vnaprej verjamejo avtorju dokumenta, ki je v postopku zainteresirana stranka.

Ali je to "neodvisnost" vojaškega sodstva od hierarhije ? Vojaški branilci so se diskvalificirali s tem, da niso vložili ugovorov zoper obtožnico. Èe vse to delajo javno, se moramo vprašati, kaj se dogaja in pripravlja tam, kamor pogled javnosti ne seže. Zato so zahteve demokratiène javnosti popolnoma utemeljene in Odbor bo pri njih vztrajal vse do praviène razrešitve zadeve.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek