Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

13. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 30

Sporoèilo za javnost št. 30

Odbor sporoèa, da je obvešèen, da sta obtožena Janez Janša in David Tasiæ v skladu z zakonom vložila prošnjo, da bi glavni obravnavi prisostvovali tudi njuni najbližji sorodniki. Tako prošnjo so na vojaško sodišèe v Ljubljani naslovile tudi nekatere organizacije, ki se pri tem sklicujejo na doloèila zakona o kazenskem postopku, ki pravi, da lahko tudi na tajni obravnavi sodišèe dovoli prisotnost strokovnih in javnih delavcev. Tako prošnjo je na vojaško sodišèe poslal tudi Odbor za varstvo èlovekovih pravic, obvešèeni pa smo, da bodo tako prošnjo poslali tudi predstavniki nekaterih mednarodnih institucij za varstvo èlovekovih pravic.

Odbor je ocenil poroèila delegacij, ki so obiskala predsednike Janeza Stanovnika, Jožeta Smoleta in Mirana Potrèa. Obiska pri Janezu Stanovniku in Jožetu Smoletu je Odbor ocenil kot uspešna, kar se še posebej nanaša na njuno zagotovilo in javno izprièano osebno zavzetost, da bosta kot javna delavca in v skladu s pristojnostmi storila vse za zahteve demokratiène javnosti in stališèa organov, ki jim predsedujeta. Odbor prièakuje, da bosta, kot mu je bilo povedano na obiskih, predsedstvo SR Slovenije in izvršni odbor RK SZDL Slovenije še ta teden na novo ocenila razmere in o svojih stališèih obvestila javnost. Na obisku pri Miranu Potrèu velike osebne zavzetosti predsednika ni bilo èutiti. To je zaskrbljujoèe, še posebej glede na to, da je oèitno, da se celoten postopek pred vojaškim sodišèem vodi tudi v nasprotju z ugotovitvami in stališèi zborov skupšèine SR Slovenije. Odbor je preprièan, da bi skupšèina v èasu od sprejema teh ugotovitev in stališè, in še v tem mesecu, lahko storila veè za njihovo uresnièitev, kot po besedah predsednika Potrèa sicer namerava. Zato Odbor apelira na vse delegate zborov skupšèine SR Slovenije, da na prihodnjem zasedanju zborov, ki bo 20. julija, posebej vestno in zavzeto prouèijo tudi uresnièevanje omenjenih ugotovitev in stališè.

Predstavniki Odbora so se vèeraj, v torek, 12. julija, sestali z svetom Odbora, ki deluje v Beogradu. Sestanku so prisostvovali mnogi domaèi in tuji novinarji.

Odbor sporoèa, da sta se njegova predstavnika danes, v sredo, 13. julija, ob 9. uri sestala z delovno skupino ZSM Jugoslavije, ki je na obisku pri RK ZSM Slovenije. Seznanila sta jo s stališèi in zahtevami Odbora, ter jo posebej natanèno informirala o vseh kršitvah in nejasnostih, ki zadevajo preiskovalni in sodni postopek proti obtoženim. Do sestanka je prišlo na prošnjo delovne skupine ZSMJ.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek