Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

15. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 32

Sporoèilo za javnost št. 32

Pred glavno obravnavo proti obtoženim Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiæu, Franciju Zavrlu in Janezu Janši, ki bo v ponedeljek, 18. julija 1988, ob 7.30 uri, na Roški 2 v Ljubljani, je Odbor sprejel naslednjo izjavo:

V dosedanjem postopku so bile s strani organov za notranje zadeve, vojaških preiskovalnih in vojaških pravosodnih organov storjene nekatere oèitne kršitve zakonitosti in korektnosti postopka, obstaja pa tudi upravièen dvom v zakonitost in korektnost nekaterih drugih dejanj teh organov. Te kršitve so:

1. Organi za notranje zadeve so nezakonito prepreèili Davidu Tasiæu, da bi podpisal pooblastilo svojemu odvetniku.

2. Sklep o podaljšanju pripora za priprte Borštnerja, Janšo in Tasiæa tudi za èas po konèani preiskavi je nezakonit, saj druga toèka 2. odstavka 191. èlena, ki doloèa priporni razlog, na katerega se sklicuje sklep o podaljšanju pripora, pravi, da se sme zoper osumljeno osebo pripor odrediti samo, "èe je upravièena bojazen, da bo unièila sledove kaznivega dejanja, ali èe posebne okolišèine kažejo, da bo ovirala preiskavo s tem, da bo vplivala na prièe, udeležence ali prikrivalce;"

Domnevna nevarnost unièenja sledov s strani priprtih je prenehala že takrat, ko so zasegli listini v Janševi in na Tasiæevi mizi, tako, da ta priporni razlog že tudi do sedaj ni obstajal in ga zato tudi po vložitvi obtožnice ni veè. Nevarnost vplivanja na prièe, udeležence ali prikrivalce pa od vložitve obtožnice dalje ni veè dopusten priporni razlog, saj navedena zakonska doloèba jasno in nedvoumno predpisuje, da je takšna nevarnost priporni razlog lahko samo, èe bi bila zaradi nje ovirana preiskava. Toda preiskava zoper tri priprte je bila ravno že konèana, medtem ko preiskava zoper Zavrla sploh ni bila uvedena, ker je vojaški tožilec paè ni štel za potrebno.

3. Franci Zavrl je vložil ugovor zoper obtožnico v zakonskem roku, pa je vojaško sodišèe, kot je bilo v njegovem pojasnilu sporoèeno, "domnevalo", da tega ne bo storil, in je kar proglasilo pravnomoènost obtožnice, èeprav tega ne bi smelo storiti.

4. Franciju Zavrlu tudi niso v redu vroèili vabila za glavno obravnavo, s èimer je bil kršen 3. odstavek 281. èlena zakona o kazenskem postopku, ki izrecno doloèa, da mora biti vabilo vroèeno tako, da obtoženemu "... ostane med vroèitvijo vabila in dnevom obravnave zadosti èasa za pripravo obrambe, najmanj pa 8 dni." Franci Zavrl pa je vabilo prejel samo 6 dni pred obravnavo, ker je vojaško sodišèe spet "domnevalo", da bo èez vikend v bolnišnici,ne pa, da bo dobil izhod.

Upravièeni dvomi v zakonitost in korektnost postopka pa zadevajo predvsem:

1. Obstoj jasnih indicov, da je celoten postopek zaèet po vzorcu, ki spominja na primere iz povojne zgodovine, ko se najprej sprejema politièno oceno (v tem primeru ocena o domnevni kontrarevoluciji v Sloveniji), potem pa na podlagi take politiène ocene intervenirajo organi za notranje zadeve, preiskovalni in pravosodni organi.

2. Dejstvo, da so organi za notranje zadeve in vojaški preiskovalni in pravosodni organi v celotnem postopku uporabljali najbolj skrajne doloèbe procesne zakonodaje in tako totalno okupirali pravni prostor izrecno v škodo osumljenih in obtoženih (pripor med in po preiskavi, izloèitev civilnih advokatov in predlog, naj bo na glavni obravnavi javnost izkljuèena).

3. Ravnanje organov za notranje zadeve: o vlogi ONZ so bile dane nasprotujoèe si informacije. Še vedno ni pojasnjeno, kdo je dal nalog za hišno preiskavo na domu in delovnem mestu Janeza Janše in na podlagi kakšnega suma, saj sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl oèitno ne more našteti vseh elementov kaznivega dejanja, ki so potrebni za intervenco ONZ. Ni pojasnjeno, kateri oddelek ali služba organov za notranje zadeve je vodila celoten postopek in kakšno je bilo njeno sodelovanje z vojaškimi preiskovalnimi organi. Obstaja tudi upravièen dvom v obstoj pripornih razlogov za tridenvni pripor, ki so ga odredili organi za notranje zadeve zoper Janeza Janšo.

4. Ravnanje vojaških preiskovalnih organov: onemogoèanje stikov s sorodniki, popolna osamitev priprtih in onemogoèanje spremljanja javnih obèil, sum, da se ne spoštuje Tokijske deklaracije in drugih predpisov o ravnanju s priprtimi, pomoè osebnega zdravnika in pregled pri specialistu sta bila omogoèena šele na številne intervencije sorodnikov in javnosti, netoèno in protislovno obvešèanje javnosti o celotnem postopku, kršitev hišnega reda, ki se nanaša na pogoje bivanja, zapora prejemnja poštnih pošiljk in kršitev doloèila, da mora biti delovna organizacija o priporu obvešèena v treh dneh.

5. Ravnanje vojaškega tožilca: netoèno informiranje javnosti o datumu vložitve predloga za podaljšanje pripora in zamolèanje sklepa senata vojaškega sodišèa, ki je zahtevi tedaj že ugodil.

6. Predsednik vojaškega sodišèa: neresnièno informiranje javnosti o gladovni stavki Janeza Janše, sklicevanje na "domnevo" o tem, da Franci Zavrl ne bo vložil pritožbe,in "domnevo", da bo prisoten, ko mu bodo nameravali vroèiti vabilo za glavno obravnavo, netoèno informiranje javnosti o pogojih,s katerimi se je Zavrl pripravljen odpovedati zakonitemu roku za pripravo obrambe.

7. Vojaški in politièni predstavniki: vpletanje generalmajorja Tominca z LAO v postopek (sklicevanje vojaških preiskovalnih organov na njegove odloèitve, sporoèanje obvestil za javnost vojaškega tožilca prek njega, javne izjave, v katerih je prejudiciral sodbo in politièno kvalificiral pravno zadevo), javne izjave viceadmirala Broveta, v katerih je prejudiciral sodbo in politièno kvalificiral pravno zadevo, izjave veè zveznih in republiških politikov (Daljeviæ, Laloviæ in nekateri drugi), v katerih prejudicirajo sodbo in politièno kvalificirajo pravno zadevo.

Glede na kršitve in utemeljene dvome v korektnost in zakonitost postopka in glede na to, da samo javnost zagotavlja legitimen in zaupanja vreden postopek, Odbor

I Z J A V L J A,

DA NE BO ŠTEL ZA LEGITIMNO NOBENE SODBE, KI BI BILA SPREJETA OB IZKLJUÈENJU JAVNOSTI IN BREZ CIVILNIH ZAGOVORNIKOV.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek