Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

21. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 37

Sporoèilo za javnost št. 37

I.

Èetrti dan glavne obravnave sojenje še ni konèano. Nadaljevalo se bo v ponedeljek, 25. julija, ob 8. uri. Vsi vojaški zagovorniki so danes ponovno zahtevali ukinitev pripora, ker razlogov zanj ni veè. Senat vojaškega sodišèa je tudi to zahtevo zavrnil. Zaslišani so bili Igor Omerza, direktor Mikro Ade, veè sodnih izvedencev, preiskovalni sodnik in uslužbenec organov za notranje zadeve, ki je vodil hišno preiskavo pri Janezu Janši (vendar ne tisti, ki je podpisal dokumente o tej preiskavi). Po mnenju Francija Zavrla je prišlo tudi na današnji obravnavi do veèih kršitev, zlasti do kršitve pravic obtožencev do postavljanja vprašanj prièam in izvedencem in protokoliranja njihovih izjav. Takšno postopanje naj bi predsedniku senata sugeriral vojaški tožilec. To seveda moèno otežuje obrambo in poraja še dodatne dvome v zakonitost in korektnost postopka.

Prvostopno vojaško sodišèe je s svojim ravnanjem že napravilo veliko škodo ugledu JLA, ugledu vojaškega in vsega jugoslovanskega sodstva in s tem tudi ugledu Jugoslavije v svetu sploh - da o diskreditiranju pred lastnimi državljani niti ne govorimo. Obstaja še možnost, da Vrhovno vojaško sodišèe v pritožbenem postopku to popravi in zaradi storjenih oèitnih nezakonitosti vrne zadevo v ponovno prvostopno sojenje - javno, s prostosti, s civilnimi odvetniki in v slovenšèini. Dokler se to ne bo zgodilo, bo vsaka sodba za Odbor nelegalna in nelegitimna.

II.

Delo Odbora je bilo obravnavano na seji predsedstva RK SZDL in na seji Skupšèine SRS. V zvezi z Informacijo Predsedstva Skupšèine SRS, ki je bila predložena zborom republiške skupšèine in na seji družbenopolitiènega zbora te skupšèine že pomembno popravljena in dopolnjena v pozitivni smeri, in v zvezi z nastopom predsednika SZDL, Odbor:

1. Izjavlja, da nikdar ni želel in ne želi zahtevati od nobenega državnega ali politiènega organa protiustavnega preseganja njegovih pristojnosti, veèkrat pa je opozarjal na kršitve zakonitosti v postopku in izražal prièakovanje, da bodo ti organi v skladu s svojimi kompetencami poskrbeli za zagotavljanje splošnih pogojev za spoštovanje zakonitosti in pravne varnosti državljanov.

Zato umika svoj telegram, s katerim poziva Predsedstvo SFRJ naj "v skladu s svojimi pristojnostmi" (ki jih, kot smo bili opozorjeni, nima) poseže v konkretno odloèanje vojaškega sodišèa v tej zadevi. Glede svoje zahteve, naj Skupšèina SRS "nastopi kot udeleženec v tej sodni zadevi, ki je postala eminentno politièna", pa opozarja, da jo je v kontekstu konkretno postavljenih predlogov že tako in tako možno in treba razumeti samo kot poziv k moènejši udeležbi v politiènem in ne v sodnem odloèanju.

2. Odbor meni, da je Jože Smole nepremišljeno in neutemeljeno izjavil, da "ni mogoèe trditi, da je senat delal v nasprotju z zakonom". Taka izjava je toliko bolj nerazumljiva po objavljenih ugotovitvah Odvetniške zbornice, Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in še posebej Iniciativnega odbora za varstvo temeljnih pravic in svobošèin pri sami SZDL. Veliko nekorektnosti in nezakonitosti v kazenskem postopku je dokumentiral in objavil tudi naš Odbor. Družbenopolitièni zbor Skupšèine SRS pa je celo opozoril, da je vodenje postopka v srbohrvašèini kršitev ustave SFRJ in SRS.

III.

Pred vojaškim sodišèem v Ljubljani se je danes zbralo preko 800 ljudi, ki so mirno in dostojanstveno protestirali. Državljani so sami poskrbeli za javni red in mir. Odbor se posebej zahvaljuje tudi ljubljanskim miliènikom, ki so korektno in profesionalno opravljali svoje delo.

IV.

K Odboru je do 21. julija pristopilo že veè kot 900 organizacij in skoraj 70000 posamiènih podpisnikov.

V.

Odbor vabi vse borke in borce, še posebej pa podpisnike borèevske Izjave, da se udeležijo tovariškega sreèanja , ki bo v šišenskem Mostecu v petek, 22. julija, ob 17. uri.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek