Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

26. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 39

Sporoèilo za javnost št. 39

Danes ob 16. uri je minil šesti dan sojenja Borštnerju, Janši, Tasiæu in Zavrlu. Pred sodišèem se je zbralo veè kot tri tisoè ljudi. Ker je za jutri, sredo, 27. julija, ob 13. uri najavljena javna razglasitev sodbe, Odbor sporoèa:

1. Èeprav bo razglasitev sodbe javna, jo bo Odbor bojkotiral. Odbor vztraja pri oceni, da je sleherna sodba, sprejeta ob izkljuèitvi civilnih zagovornikov in javnosti ter ob drugih hudih kršitvah zakonitosti in celo ustavnosti, nelegalna in nelegitimna. Vojaško sodišèe je obsodilo javnost na to, da je morala spremljati obravnavo pred zastraženimi vrati na cesti. Menimo, da bi prisotnost demokratiène javnosti pri razglasitvi sodbe utegnila dati sodišèu videz verodostojnosti, ki si jo je s svojim postopanjem samo zapravilo.

2. Ker prièakujemo, da bo vojaško sodišèe prenehalo kršiti zakon in bo proti obtožencem takoj po razglasitvi sodbe odpravilo pripor, bi morali obtoženci priti na prostost neposredno po zakljuèku obravnave. V tem primeru Odbor prosi prisotne, naj z razumevanjem sprejmejo odloèitev izpušèenih, ali bodo spregovorili javnosti že na kraju samem ali pa ob kaki drugi priložnosti.

3. Glede na dosedanjo prakso vojaškega sodišèa v danem primeru pa ne moremo izkljuèiti možnosti, da bo pripor še naprej protizakonito podaljševan. Èe bi se to zgodilo, bo to nedvomna provokacija. Odbor poziva ljudi, naj tej oèitni provokaciji v nobenem primeru ne nasedejo in še naprej protestirajo mirno in dostojanstveno.

4. Vsi se zavedamo, da bo boj za zakonitost in spoštovanje èlovekovih in državljanskih pravic v tem primeru - zlasti zaradi njegovih vse bolj oèitnih politiènih razsežnosti - najverjetneje še dolg. Odbor je še vedno odloèen, da bo nadaljeval z delom, dokler primer ne bo zakljuèen. Obvešèamo, da bo:

- naslednja seja Odbora jutri, v sredo, 27. julija, pozno popoldan, najverjetneje v ljubljanskih Križankah; ura in kraj sestanka bosta pravoèasno sporoèena; na seji bomo razpravljali o programu dela;

- v èetrtek, 28. julija, tiskovna konferenca Odbora; toèno uro in kraj bomo sporoèili na seji Odbora.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek