Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

27. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 40

Sporoèilo za javnost št. 40

I.

Odbor sproèa da je sodba proti Ivanu Borštnarju, Davidu Tasiæu, Janezu Janši in Franciju Zavrlu nelegitimna in nelegalna in da tudi sicer Odbor od tega sodišèa ni prièakoval pravice. Edina zahteva Odbora, ki je bila danes konèno izpolnjena, je ukinitev pripora za vse priprte.

II.

Na današnjem zasedanju Odbora ob 17h v Križankah so bili sprejeti naslednji sklepi:

- od predsedstev in skupšèin SFRJ in SR Slovenije zahtevamo naj preverijo ustavnost spornega vojaškega dokumenta (glej toèko III. tega sporoèila); v zvezi s tem bo odbor zahteval sprejem pri predsedniku predsedstva SR Slovenije;

- ponovno naj se preverijo vsi povojni politièni procesi;

- uporabijo naj se vsa možna pravna sredstva za zašèito ustavno zagotovljene enakopravnosti slovenskega jezika;

- Odbor bo spremljal delo Iniciativnega odbora za varstvo èlovekovih pravic pri SZDL, na katerega so se s prošnjo za pomoè obrnili starši vojaka Toneta Bogataja, ki ga je po èlenu 133 KZ obsodilo sarajevsko vojaško sodišèe.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek