Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

02. 08. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 41

Sporoèilo za javnost št. 41

1. Odbor bo na osnovi informacij, ki jih je dobil od obtoženih in na podlagi nekaterih drugih podatkov in dokumentov, poslal pismo dr. Simu Opaèiæu, enemu vodilnih zdravnikov zaposlenih v JLA v Sloveniji, Rdeèemu križu Slovenije in iniciativnemu odboru za ustanovitev Sveta za varstvo èlovekovih pravic in temeljnih svobošèin pri RK SZDL Slovenije.

V pismu bo vse naslovnike opozoril na nekatera dejstva, ki kažejo, na to, da se v vojaškem zaporu v Ljubljani, tudi neodvisno od postopkov v preiskavi proti obtoženim Ivanu Borštnerju, Janezu Janši, Davidu Tasiæu in Franciju Zavrlu, krši Tokijsko deklaracijo in ne spoštuje osnovnih èlovekovih in državljanskih pravic in svobošèin priprtih. Prav tako obstajajo upravièeni sumi, da se proti priprtim postopa nezakonito. Od imenovanih bo Odbor zahteval pojasnila in zagotovila, da bodo v okviru svojih pristojnosti ugotovili dejansko stanje in v primeru, da so sumi upravièeni, storili vse da se s takim ravnanjem preneha. V zvezi s tem jim bo tudi doloèil èas za javen odgovor.

2. Danes, v torek, 2. avgusta 1988, je Ivan Borštner pri poveljstvu ljubljanskega armadnega obmoèja vložil zahtevek za demobilizacijo. Pristojni organi morajo o zahtevku odloèiti v roku dveh mesecev.

3. Borštnerju, Janši, Tasiæu in Zavrlu sodba še ni bila vroèena. Odvetniška zbornica Slovenije je že ponudila brezplaèno strokovno pravno pomoè obtoženim, to so storili tudi mnogi odvetniki. Odbor jih bo pravoèasno obvestil o vroèitvi sodbe in jih zaprosil za sodelovanje.

4. Odbor prièakuje, da bo v prihodnjih dneh dobil odgovor na vprašanje o vsebini spornih fotokopij domnevnega vojaškega dokumenta, ki ga je zastavil predsedstvu SR Slovenije.

5. Vsi obtoženi so bili zdravniško pregledani na interni kliniki Univerzitetnega inštituta za gerontologijo v Ljubljani.

polk. naèelniku sanitete v ljubljanskem armadnem obmoèju

Predlagaj popravek Predlagaj popravek