Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

21. 08. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 45

Sporoèilo za javnost št. 45

1. Obtoženci in Odbor so bili preko dnevnega tiska seznanjeni s tem, da je vojaški tožilec Živko Maziæ vložil pritožbo zoper sodbo vojaškega sodišèa v Ljubljani s katero so bili Ivan Borštnar, David Tasiæ, Janez Janša in Franci Zavrl obsojeni na zaporne kazni. Povzetek pritožbe je bil že objavljen, medtem pa obtoženci pritožbe sploh še niso prejeli.

Iz povzetkov v dnevnem tisku ni jasno ali pritožba vsebuje še kakšne druge poleg objavljenih razlogov, ki so vojaškega tožilca navedli k temu dejanju. Èe jih ne, je sklicevanje na " napaèno oceno stopnje družbene nevarnosti dejanja in storilcev", po tem, ko niti v sodbi, še manj pa v preiskovalnem postopku in na glavni obravnavi ni bilo nikakršnih dokazov o storjenem kaznivem dejanju, paè pa mnogi indici kažejo, da ga je Ivan Borštnar morda šele odkril, mogoèe razumeti samo kot postopanje po vnaprej pripravljenem scenariju.

Odbor bo takoj, ko bo dobil pritožbo skupaj z obtoženimi natanèneje preuèil njeno vsebino.

2. Odbor prièakuje, da bo Predsedstvo SR Slovenije v najkrajšem èasu odgovorilo na vprašanje Odbora, ki zadeva vsebino spornih fotokopij oz. delov dokumenta in, ki je objavljeno v 40. Sporoèilu za javnost, 27. julija 1988. Utemeljen sum demokratiène javnosti, da fotokopije zadevajo tak dokument s katerimi JLA bodisi naèrtuje ali že izvaja aktivnosti, ki prekoraèujejo njena zakonska in ustavna pooblastila, se je v èasu do sedaj še okrepil. V odloèbi št. KI 53/88, s katero je vojaški preiskovalni sodnik Milan Raniæ 4. julija 1988 zaèel preiskavo zoper Janeza Janšo in Ivana Borštnerja, je med drugim tudi opis spornega dokumenta, ki se moèno razlikuje od vseh pojasnil, ki so jih o dokumentu do danes dali bodisi organi za notranje zadeve ali pa vojaški preiskovalni, sodni in drugi organi. V odloèbi vojaškega preiskovalnega sodnika, ki je v nasprotju z doloèili ustave SFRJ in SR Sloveniej obtoženim izstavljena v srbohrvaškem jeziku, piše:"..... naredjenje Komandanta ljubljanske armijske oblasti strogo pov. br. 5044-3 od 8.1. 1988 godine, koje razradjuje konkretne zadatke pojedinih jedinica i komandi ljubljanske armijske oblasti u zaštiti imovine, objekata i opreme oružanih snaga u sluèaju nasrtaja na njih..."

Citirani stavek potrjuje, da gre v spornem dokumentu za aktivnosti JLA proti tim. " notranji nevarnosti " in ga s tem spravlja v neposredno zvezo z znanimi ocenami vojaškega sveta o " kontrarevoluciji" v Sloveniji in naèrtovanim " državnim udarom ". O utemeljenosti suma, ki ga je Odbor izrazil v vprašanju Predsedstvu SR Slovenije, govore tudi nekatera dejstva, ki so prišla na dan na glavni obravnavi in zadevajo motive Ivana Borštnarja. V obrazložitvi sodbe med drugim piše tudi, da je Borštnar vsebino povelja ".. razumel in ocenil kot nekakšno nevarnost in ogroženost za poedince in za narod na podroèju na keterem živi, v sluèaju nekih neredov ipd.", " vsebino pa je ocenil kot zelo nevarno ", " da dokument predstavlja nevarnost za to ljudstvo ", " vsebino dokumenta je razumel tudi kot nekakšno bojazen za svoj slovenski narod".

Odgovor Predsedstva SR Slovenije na zastavljeno vprašanje Odbora je torej kljuèen za pojasnitev celotne zadeve. Zato se tudi ne bo mogel izogniti oceni ali je sporni dokument v kakršnikuli zvezi z marènimi dogodki o katerih je govoril predsednik CK ZK Slovenije Milan Kuèan na sejah predsedstva CK ZKJ in CK ZKS, kot tudi ne pojasnilu o dejavnosti tistega organa Predsedstva SR Slovenije, katerega naloga je družbeni nadzor nad organi za notranje zadeve in ki ga vodi Andrej Marinc.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek