Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

01. 09. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 46

Sporoèilo za javnost št. 46

I.

Odbor za varstvo èlovekovih pravic je 27.7.1988 zaprosil Predsedstvo SR Slovenije, naj zavzame stališèe do vprašanja, ali je vojaški dokument, ki je podlaga obtožbi proti Janši, Borštnerju, Tasiæu in Zavrlu, v skladu z ustavno in zakonsko doloèenimi funkcijami JLA. Tudi od ustavnosti tega dokumenta je namreè odvisna zakonitost postopka proti obtoženim. Predsedstvo SR Slovenije je danes sporoèilo, da za vsebinski odgovor ni pristojno. Odbor je v nasprotju s tem preprièan, da je predsedstvo SR Slovenije dolžno na to vprašanje vsebinsko odgovoriti že na podlagi 205. èlena ustave SFRJ, po katerem so za ustavnost in zakonitost dolžni skrbeti vsi državni organi, zlasti pa na podlagi naslednjih ustavnih doloèb:

- "Nedotakljiva in neodtujljiva pravica in dolžnost slovenskega naroda... in obèanov SRS je varovati in braniti neodvisnost, suverenost... in z ustavo doloèeno družbeno ureditev SRS in SFRJ" (299. èlen ustave SRS),

- "SR Slovenija v skladu s temelji sistema ljudske obrambe ureja in organizira ljudsko obrambo na svojem obmoèju" (301. èlen ustave SRS in smiselno enako 239. èlen ustave SFRJ),

- "Predsedstvo republike v okviru naèrtov, sklepov in smernic Predsedstva SFRJ (torej mora te naèrte in smernice poznati in v primeru njihove ustavne spornosti takoj sprožiti ustrezne postopke, opomba Odbora) doloèa naèrte obrambe republike... itd." (378. èlen ustave SRS).

Še posebej pa Odbor poudarja nesporno pristojnost predsedstva SR Slovenije za obravnavanje tovrstnih vprašanj glede na doloèbo 377. èlena ustave SRS, po kateri "predsedstvo obravnava vprašanja, ki se nanašajo na enakopravnost narodov in narodnosti in usklajevanje temeljnih interesov SR Slovenije in drugih republik in avtonomnih pokrajin, zavzema stališèa o teh vprašanjih in daje pobude in predloge za njihovo reševanje". Med te temeljne skupne interese pa po doloèbi 244. èlena ustave SFRJ seveda spada tudi zagotavljanje družbene samozašèite, obrambe države, temeljnih demokratiènih svobošèin in pravic itd.

Ker predsedstvo SR Slovenije teh svojih ustavnih pravic ni uporabilo, Odbor predlaga Skupšèini SR Slovenije kot najvišjemu organu oblasti v SR Sloveniji:

1. da v okviru že navedenih ustavnih doloèb in svojih pristojnosti sama obravnava vprašanje ustavnosti in zakonitosti spornega vojaškega povelja in do njega zavzame stališèe, in sicer na izredni seji, ki naj bo zaradi izjemne pomembnosti tega vprašanja za spoštovanje suverenosti in ustavne ureditve sklicana takoj - ali s to posebno toèko vsaj takoj razširi dnevni red prve že sklicane seje skupšèine.

2. da na podlagi 382. èlena ustave SRS zahteva od Predsedstva SR Slovenije njegovo stališèe o tem vprašanju - kolikor predsedstvo vsebinskega stališèa ne bi sprejelo že pred to sejo skupšèine in na njej o tem že poroèalo, pri èemer bi bilo v primeru razliènih mnenj znotraj predsedstva treba skupšèino in javnost seznaniti s stališèem vsakega posameznega èlana, kar je osnova za njihovo odgovornost pred skupšèino in pred javnostjo.

Odbor predlaga svojim kolektivnim in individualnim èlanom, naj v svojih organizacijah takoj zahtevajo sestanke delegacij za delegiranje delegatov v skupšèine in na njih na podlagi 99. in 100. èlena poslovnika Skupšèine SR Slovenije predlagajo uradno vložitev teh dveh zahtev predsednikom posameznih zborov Skupšèine SR Slovenije. Lahko pa to predlagajo tudi na rednih sestankih teh delegacij, ki so seveda odprti in se jih ima pravico udeležiti vsak èlan organizacije. Možno je predlagati tudi sklic zborov delavcev in podobno. Èe se bo delegacija v posamezni organizaciji s pobudo strinjala, jo pošljite skupini delegatov za delegiranje v Skupšèino SR Slovenije (ki je pri obèinski skupšèini, ponekod za veè obèin skupaj). Osnovne organizacije ZKS, ZSMS, ZSS, krajevne konference SZDL itd. lahko pošljejo pobudo tudi svojim obèinskim in republiškim vodstvom. Vse pa prosimo, naj po en izvod pobude pošljejo Skupšèini SR Slovenije in v vednost Odboru.

Odbor predlaga tudi takojšen sklic izredne seje predsedstva RK SZDL Slovenije ali uvrstitev ustrezne toèke na dnevni red redne seje, èe bo ta sklicana kmalu. Odbor ob tem poziva svoje kolektivne in individualne èlane iz vrst družbenopolitiènih organizacij, da v okviru svojih organizacij takoj sprožijo ustrezne pobude in jih naslovijo svojim republiškim vodstvom, ki imajo tako izredno sejo pravico zahtevati.

II.

Opisane okolišèine narekujejo, da sklièemo plenarno sejo Odbora, ki bo v ponedeljek, 5. septembra 1988, ob 18. uri, na Kersnikovi 4, v Ljubljani.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek