Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

05. 09. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 47

Sporoèilo za javnost št. 47

Odbor pozdravlja pripravljenost Predsedstva SR Slovenije, ki je razvidna iz njegovega drugega sporoèila, da bo vsaj naknadno - ob celoviti analizi okolišèin procesa pred ljubljanskim vojaškim sodišèem - sporoèilo skupšèini in javnosti svojo oceno spornega dokumenta.

Ob oceni Predsedstva, da Odbor sili " Predsedstvo in Skupšèino SRS v konflikt, ki ne bi koristil uveljavljanju interesov SR SLovenije.... niti interesom obtoženih", Odbor izraža svoje zaèudenje, kako more zavzemanje za spoštovanje ustavnosti in zakonitosti škodovati interesom SR Slovenije in obtoženih. S formulacijo, da ga Odbor "sili v konflikt", je Predsedstvo SRS indirektno, hote ali nehote, v bistvu že povedalo najmanj to, da z ustavnostjo in zakonitostjo dokumenta nabrž ni vse v redu. Èe bi bilo, namreè ne bi bilo razloga za konflikt.

S podporo javnosti in Skupšèine SRS kot vrhovnega organa ljudske in narodne suverenosti bo Predsedstvo najbrž lažje uveljavilo svoja stališèa. Zato Odbor vztraja pri svoji zahtevi, da se to vprašanje takoj postavi na dnevni red septembrske seje Skupšèine SR Slovenije in ponovno poziva individualne in kolektivne èlane Odbora, naj svojim delegacijam predlagajo uradno vložitev te zahteve Skupšèini SR Slovenije.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek