Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

06. 09. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 48

Sporoèilo za javnost št. 48

Na Odbor je prispelo veèje število izjav v katerih èlani Odbora iz mnogih krajev Slovenije obvešèajo kolegij, da so v zadnjem èasu izpostavljeni pritiskom delavcev službe državne varnosti. Iz teh izjav je oèitno, da služba državne varnosti zbira podatke o aktivistih in simpatizerjih Odbora in njihovi dejavnosti.

Odbor poudarja, da njegovo delo od samega zaèetka temelji na naèelu javnosti in zakonitosti. Odbor vseskozi deluje na podlagi sklepov, ki so javno sprejeti in potrjeni na sejah Odbora, ter spoštuje legitimne institucije našega sistema. Zato Odbor obsoja take postopke službe državne varnosti, za katere ni nobenih upravièenih zakonskih razlogov.

Odbor prièakuje, da bo služba državne varnosti takoj prenehala s to dejavnostjo, od organov, ki opravljajo družbeni nadzor nad njenim delom, predvsem od sveta za varstvo ustavne ureditve, pa da bodo raziskali to dejavnost in o tem poroèali javnosti. Odbor prosi vse svoje èlane, da o morebitnih novih primerih pritiskov, ki so povezani z njihovo dejavnostjo v Odboru, takoj obvestijo kolegij.

Odbor ugotavlja, da se v zadnjem èasu stopnjuje širjenje laži in neresnic o nekaterih èlanih Odbora in obtožencih, ki zadevajo njihovo privatno življenje, višino osebnih dohodkov in avtorskih honorarjev ter njihovo politièno aktivnost. Glede na to, da iste neresnice prihajajo iz razliènih virov Odbor sklepa, da je ta dejavnost organizirana in usmerjena na diskvalifikacijo èlanov odbora in obtoženih pred javnostjo.

Posebej zaskrbljuje dejstvo, da so se te laži in podtikanja zaèele pojavljati tudi v tisku in na sejah družbenopolitiènih organizacij.

Odbor apelira na javnost, naj ne naseda takim cenenim provokacijam.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek