Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

25. 09. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 54

Sporoèilo za javnost št. 54

1. V ponedeljek, 26.9.1988, zaseda senat Vrhovnega vojaškega sodišèa v Beogradu, ki odloèa o pritožbah zoper sodbo ljubljanskega vojaškega sodišèa v zadevi zoper Borštnerja, Tasiæa, Zavrla in Janšo. Odbor prièakuje, da bo zato, ker je oèitno, da je celotni sodni primer zaèet na podlagi politiènih motivov, ker so bile v preiskovalnem postopku in na glavni obravnavi veèkrat kršene procesne doloèbe, ker dokazov na katerih temelji sodba ni, ter zato, ker je bil celoten proces v nasprotju z doloèili zvezne in republiške ustave, izpeljan v srbohrvašèini, senat Vrhovnega vojaškega sodišèa sodbo razveljavil.

2. Na podlagi pobude, ki jo je Odbor za varstvo èlovekovih pravic 1. septembra 1988 naslovil na Skupšèino SR Slovenije (gre za zahtevo, da Skupšèina SR Slovenije obravnava vprašanje ustavnosti in zakonitosti spornega vojaškega dokumenta in do njega zavzame stališèe, ter da od Predsedstva SR Slovenije zahteva njegovo stališèe o tem vprašanju), so do 25. septembra poslali Skušèini SR Slovenije pobude naslednji kolektivni èlani Odbora:

Aritetektni biro, Ljubljana

IO OO ZS Osnovne šole heroja Grajzerja, Tržiè

Predsedstvo KK SZDL France Leskovšek Luka Pesje, Titovo Velenje

Delegacija Intertrade DSSS, Ljubljana

Predsedstvo OK ZSMS Novo Mesto, Novo Mesto

OO ZKS Inštituta za sociologijo, Ljubljana

Mestna skupnost otroškega varstva Ljubljana, Ljubljana

IO OO ZS Fakultete za elektrotehniko Uneverze Edvard Kardelj v Ljubljani

Zbor delavcev Univerzitetnega inštituta za klinièno nevrofiziologijo, UKC Ljubljana

Predsesdtvo OK ZSMS Grosuplje

IO OO ZS VTO Arhitektura Univerze Edvard Kardelj v Ljubljani

Delegacija Iskra Commerce, Ljubljana

OK ZSMS Ljutomer

Delegacija DS Tajništva Medicinske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani

Delegacija Pedagoškega inštituta Univerze Edvard Kardelj v Ljubljani

Skupšèina KS Braslovèe, Žalec

IO OO ZS Osnovne šole Vide Pregarc, Ljubljana

Delavci Hidrometeorološkega zavoda SR Slovenije, Ljubljana

Delegacija KS Nadgorica-Ježa, Ljubljana in

Konferenci OO ZS in OO ZSMS Iskra avtomatika, TOZD Tovarna programskih stikal in relejev, Makole.

Poleg kolektivnih èlanov pa so pobude svojim delegatom poslali tudi številni individualni èlani Odbora.

Odbor prièakuje, da bo Skupšèina SR Slovenije obravanavala vse te pobude in omogoèila èlanom Odbora, skladno s predlogom, ki ga je delegacija Odbora posredovala predsedniku skupšèine Miranu Potrèu, da bodo na seji skupšèine, 28.9.1988, pojasnili svoja stališèa.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek