Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

03. 10. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 56

Sporoèilo za javnost št. 56

1. V petek, 30.9.1988, je bila zakljuèena seja pritožbenega senata Vrhovnega vojaškega sodišèa v Beogradu, ki je obravnaval pritožbe Borštnerja, Tasiæa, Zavrla, Janše in vojaškega tožilca Maziæa. Senat je že dan poprej Borštnerju doloèil novega zagovornika. Odbor je iz neuradnih virov izvedel, da glede na potek seje ni prièakovati, da bo senat sodbo vojaškega sodišèa v Ljubljani razveljavil in jo vrnil v ponovno sojenje, kar je bila kljuèna zahteva obtoženih in Odbora. Izvedel je tudi, da bo celoten primer (verjetno gre le še za doloèitev višine kazni) obravnaval še poseben odbor Vrhovnega vojaškega sodišèa, ki bo uskladil odloèitev senata s sodno prakso. Konèna odloèitev bo sporoèena vojaškemu sodišèu v Ljubljani, ki bo pravnomoèno sodbo vroèilo obtožencem. Celoten postopek naj bi bil konèan predvidoma v naslednjih

tridesetih dneh.

Kolegij Odbora je sklenil, da bo naslednja plenarna seja Odbora dan po razglasitvi sodbe ob 17. uri, na Kersnikovi 4. V primeru, da bo sodba razglašena v petek, bo plenarna seja v ponedeljek.

2. Kolegij Odbora za varstvo èlovekovih pravic je 23.9.1988 na podlagi Pravilnika o uporabi sredstev s solidarnostnega žiro raèuna sprejel naslednje finanèno poroèilo:

Prihodki in odhodki sredstev z žiro raèuna od 18.8. do 19.9. 1988

PRIHODKI:

1. Nakazila na žiro raèun ( skupaj ) ................................................. 4.073.620 din

ODHODKI:

1. Pomoè družinam obsojenih .............................................................4.18O.000 din

2. Porabljen potrošni material ..........................................................1.922.660 din

3. Avtorski honorarji ( prevodi sporoèil Odbora ) .....................1.261.930 din

4. Študentski honorarji ( administracija ) ...................................1.537.000 din

5. Dnevnice za službena potovanja ..................................................... 70.000 din

6. Stroški prevoza za službena potovanja ....................................... 79.000 din

7. Drugi odhodki ........................................................................................... 6.000 din

_______________________________________________________

Odhodki skupaj ( od 18.8. do 19.9. ) ............... 9.056.730 din

Prihodki skupaj do 19.9.1988 ______________________ 43.491.010 din

Odhodki skupaj do 19.9. 1988 ______________________21.067.670 din

PRESEŽEK PRIHODKOV do 19.9. 1988 _________________22.423.340 din

Sredstva se stekajo na solidarnostni žiro raèun št. 50101-678-47303 UK ZSMS (šifra 32 ) za Odbor za varstvo èlovekovih pravic.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek