Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

07. 10. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 57

Sporoèilo za javnost št. 57

1. Glede na to, da je predsednik predsedstva SR Slovenije Janez Stanovnik obvestil skupšèino, da predsedstvo SRS nima spornega vojaškega dokumenta, javnost pa je bila že junija meseca seznanjena s tem, da sta predsednik predsedstva Janez Stanovnik in predsednik sveta za varstvo ustavne ureditve Andrej Marinc sporni vojaški dokument videla, Odbor meni, da morata pojasniti naravo spornega dokumenta, tj. ali se nanaša na ravnanje JLA za primer delovanja proti tim. "notranjemu" ali zunanjemu sovražniku. Iz obvestila, ki ga je dal predsednik predsedstva skupšèini tudi ni moè ugotoviti ali je dokument nastal z vednostjo Predsedstva SFRJ in èe je, kakšno je bilo stališèe èlana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije pri tem. Obenem tudi ni jasno kakšno je bilo stališèe èlana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije pri odgovoru predsedstvu SR Slovenije, ki ga je ta organ oblikoval na seji 22.septembra. Odbor prièakuje, da bo javnost nemudoma seznanjena z odgovori na ta vprašanja, ker ni nobenih razlogov, da bi z odgovori èakali na ustanovitev delegatske skupine na naslednji seji skupšèine.

2. Skupšèina SR Slovenije je 29.9.1988 obravnavala uresnièevanje ugotovitev, stališè in sklepov v zvezi s postopkom zoper Borštnerja, Tasiæa, Zavrla in Janšo in obvestilo predsednika SR Slovenije o stališèih predsedstva SRS v zvezi s tem postopkom. Vsi trije zbori so sprejeli sklep, da je v Skupšèini SRS potrebno ustanoviti skupino delegatov za celovito prouèitev družbenih in politiènih razmer v katerih je potekal proces zoper èetverico pred vojaškim sodišèem v Ljubljani. Zbor združenega dela pa je poleg tega sprejel tudi sklep, da naj Skupšèina SRS takoj zahteva sporni vojaški dokument od Predsedstva SFRJ, ker je predsednik Predsedstva SR Slovenije Janez Stanovnik obvestil skupšèino, da predsedstvo dokumenta nima. Kljub temu, da poslovnik skupšèine natanèno doloèa, da morajo biti stališèa zborov usklajena se to tokrat ni zgodilo. Predsednik Zbora obèin Vlado Beznik je delegate obvestil, da je pri tej toèki med zbori "nekaj majhnih razlièic, ... drugaèe pa je uskladitev popolna". Družbenopolitièni zbor pa o teh razlikah menda sploh ni bil obvešèen. Do usklajevanja pri tej toèki tako ni prišlo.

Odbor je z velikim zaèudenjem sprejel to novico, še posebej zato, ker podobni dogodki v skupšèinski praksi niso v navadi. Ker je seveda bistveno ali sporni dokument zahteva skupšèina ali samo en njen zbor, Odbor vprašuje predsedstvo skupšèine zakaj je prišlo do te neusklajenosti in kaj namerava skupšèina v zvezi s tem storiti na prihodnji seji, ki bo 26.oktobra.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek