Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

14. 10. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 58

Sporoèilo za javnost št. 58

Agencija Tanjug je sporoèila, da je vrhovno vojaško sodišèe v Beogradu potrdilo sodbo vojaškega sodišèa v Ljubljani zoper Ivana Borštnerja, Francija Zavrla in Janeza Janšo, medtem, ko je Davidu Tasiæu kazen petih mesecev zapora zvišala na deset mesecev. Medtem, ko so sredstva javnega obvešèanja sodbo že dobila, je obsojenci še niso prejeli, uporabili pa bodo vse preostale pravne poti, da se ta sodba ne bi izvršila. Ko je torej sodba pravnomoèna, ni veè nobenih razlogov, da bi odlašali z dokonèno oceno vseh pravnih vidikov procesa, kakor tudi z razkritjem njegovega celotnega politiènega ozadja. To so stališèa demokratiène javnosti in vseh oblastnih in politiènih organov SR Slovenije.

Odbor vztraja pri oceni, da je sodba nelegalna in nelegitimna. V preiskovalnem postopku, na glavni obravnavi in na seji pritožbenega senata vrhovnega vojaškega sodišèa v Beogradu so bile veèkrat kršene procesne doloèbe. Iz postopka je bila na vseh ravneh izkljuèena javnost in odvetniki kot zagovorniki. Dokazov, na katerih temelji sodba, ni. Celoten proces je potekal v srbohrvašèini, kar je v nasprotju z doloèili zvezne in republiške ustave. Ponovno poudarjamo tudi, da obstaja utemeljen sum, da je sporni vojaški dokument protiustaven.

Neizpodbitno dejstvo je, da doloèeni krogi v JLA prav sedaj, ko je dovolj iskra, da zaneti požar nepredvidljivih razsežnosti, namerno provocirajo slovensko demokratièno javnost. Ni nakljuèje, da je Vrhovno vojaško sodišèe sporoèilo sodbi v primeru Borštner, Tasiæ, Zavrl, Janša in v primeru Bogataj prav v trenutku, ko vsa slovenska in jugoslovanska javnost z zaskrbljenostjo prièakuje razplet politiènega spopada, ki bo odloèal o usodi Jugoslavije in ko se sreèujemo z nepojmljivim pritiskom, da bi odstopili od z ustavo zagotovljenih suverenih pravic SR Slovenije.

Skupaj z vsemi zbranimi dokazi in prièevanji o politiènem ozadju obeh procesov to dejstvo potrjuje, da gre za naèrtne poskuse zastraševanja demokratiène javnosti in tistih politiènih sil, ki si prizadevajo za demokratizacijo družbe.

Odbor bo nepopustljivo vztrajal, da se pravnomoène sodbe, ki je v nasprotju z ustavo SR Slovenije in je torej nièna, ne izvrši !

Odbor poziva slovensko demokratièno javnost, da prav v teh trenutkih ravna mirno in odloèno, politiène in oblastne organe SR Slovenije pa, da realizirajo sklepe, ki so si jih v zvezi s sodno zadevo in njenim politiènim ozadjem zadali.

Plenarni sestanek predstavnikov kolektivnih èlanov Odbora bo v sredo, 19. oktobra 1988, ob 17.uri, v dvorani E 3, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek