Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Mastnak Tomaž (25. 10. 1953)

Rojen 25. oktobra 1953 v Celju. Politolog, sociolog, publicist, civilno-družbeni aktivist. Odrašèa v Novi Gorici. Med študijem na FSPN sodeluje s Tribuno in Èasopisom za kritiko znanosti. Diplomira leta 1977, leta 1981 pa magistrira s temo »Problemi marksistiène analize in interpretacije stalinizma«. Zaradi publicistiène dejavnosti veèkrat kazensko preganjan, nazadnje leta 1986, ko v Mladini objavi komentar »Korak naprej k demokratizaciji«, v katerem kritizira kandidata za predsednika vlade SFRJ Branka Mikuliæa. Mladina je ob èlanku zaplenjena, sodišèe pa presodi, da Mastnakov tekst predstavlja zgolj neznatno družbeno nevarnosti, zato ni obsojen.

Med letoma 1977 in 1982 kot urednik za marksistièno in družboslovno literaturo zaposlen na Cankarjevi založbi, od leta 1982 zaposlen na marksistiènem centru CK ZKS, sredi mosemdesetih pa na ZRC SAZU. Od leta 1981 odgovorni urednik knjižne zbirke Krt, teoretik in praktik novih družbenih gibanj, eden od motorjev mirovnega gibanja, ter èlan veè mednarodnih združenj. Od leta 1984 sodeluje z evropskim omrežjem za dialog med vzhodom in zahodom. V osemdesetih stalni kolumnist Mladine, èlan uredništva Problemov – Esejev. Leta 1988 èlan kolegija Odbora za varstvo èlovekovih pravic, leta 1989 pa soustanovitelj Debatnega kluba 1989. Kljub temu, da je po osnovnem intelektualnem profilu veljal za teoretika, je v osemdesetih s praktiènim delovanjem zaznamoval številne civilno-družbene iniciative. Eno od poroèil Službe državne varnosti navaja: »Mastnak je eden najaktivnejših èlanov in idejni vodja neformalne skupine družboslovcev oziroma Sekcije za socialna gibanja, aktiven pa je tudi v delovanju skupin za ekološka in mirovna gibanja.«

Po letu 1990 Mastnak deluje kot znanstvenik in publicist. Leta 2005 prevzame vodenje Urada Združenih narodov za zavezništvo civilizacij, a leta 2006 odstopi.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek