Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Peterle Lojze (05. 07. 1948)

Rojen 5 julija 1948 v Èužni vasi na Dolenjskem. Geograf, ekonomist, urednik, politik. V Novem mestu od leta 1963 obiskuje gimnazijo. V tretjem letniku opravi teèaj za pilota jadralnega letala, po maturi pa še teèaj za pilota motornega letala. Hoèe se vpisati na letalsko akademijo, vendar ga zaradi slabega vida ne sprejmejo.

V Ljubljani, kamor pride v letih študentskega revolta, vpiše zgodovino, zemljepis in ekonomijo. Ekonomijo konèa na prvi stopnji. Postane prefekt v internatu Vzgojnega zavoda Janeza Levca. Pri Medškofijskem odboru za študente vodi komisijo za pokoncilsko duhovnost. S somišljeniki zasnuje teoretièno versko revijo 2000, ki zaène izhajati aprila 1969. Leta 1971 postane odgovorni urednik. Glavni urednik je Peter Kovaèiè-Peršin. Zaradi administrativnih šikan revija izhaja z veèletnimi premori. Izmišljati si morajo sprejemljivo programsko orientacijo, npr. èasnik za mišljenje, umetnost, kulturna in religiozna vprašanja, nato pa morajo ustanoviti in registrirati še Društvo izdajateljev èasnika 2000, ker tega ne morejo veè poèeti kot skupina obèanov. Po konèanem študiju geografije se leta 1975 zaposli na Urbanistiènem inštitutu. Poleg revije 2000 sodeluje tudi pri Biltenu, verskem èasopisu študentov in izobražencev. Èasopis se po njegovem predlogu leta 1983 preimenuje v Tretji dan, verski èasopis za študente in izobražence, in z zaèetkom akademskega leta 1986 Peterle postane glavni urednik.

Leta 1986 postane višji svetnik v sektorju za prostorski razvoj na Zavodu za družbeno planiranje. Ukvarja se z varstvom okolja. Leta 1987 ga imenujejo v Medškofijski odbor izobražencev. Kot èlan kolegija Odbora za varstvo èlovekovih pravic ob molitvenem sreèanju za praviènost in mir septembra 1988 zapiše: »Kdor ima politièni èut, naj se ga ne sramuje, ker je kristjan, ampak naj ga uveljavi.« In februarja 1989: »Vse bolj jasno postaja, da bi bilo politièno prestrukturiranje v Sloveniji brez udeležbe kristjanov nenaravno.« Marca se obèni zbor Društva 2000 preimenuje v ustanovni zbor Slovenskega kršèanskega socialnega gibanja, kjer Peterle postane glavni tajnik. Ob ustanovitvi Slovenskih kršèanskih demokratov 5. novembra 1989 postane predsednik izvršilnega odbora SKD. Z zaèetkom leta 1990 zapusti službo in postane svobodni kulturni delavec, deluje pa kot predsednik SKD in podpredsednik Demosa.

Po volitvah leta 1990 Peterle postane predsednik slovenske vlade in funkcijo odpravlja do leta 1992. Med letoma 1993 in 1994 vodi ministrstvo za zunanje zadeve, na èelo slovenske diplomacije pa se za pol leta vrne leta 2000. Leta 2004 je izvoljen v evropski parlament.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek