Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Moènik Rastko (27. 08. 1944)

Rojen 27. avgusta 1944 v Ljubljani. Sociolog, publicist, urednik, civilno-družbeni aktivist. Leta 1965-1966 odgovorni urednik študentske Tribune. Leta 1986 diplomira na Filozofski fakulteti iz sociologije in svetovne književnosti z literarno teorijo. Med letoma 1968 in 1970 dela kot novinar Dela. Leta 1970 asistent za sociologijo na FF. Med letoma 1973 in 1976 odgovorni urednik Problemov. Leta 1976 dosegel doktorat tretjega cikla iz literarne semiotike na univerzi Pariz-X. Leta 1983 doktorira s tezo Teoretska izhodišèa za zgodovinsko-materialistièno analizo literarne produkcije. Od leta 1984 docent za sociologijo kulture na FF.

Na zaèetku osemdesetih kljuèni aktivist boja proti uvedbi usmerjenega izobraževanja. Z Nedo Pagon, Matevžem Krivicem in Bracom Rotarjem leta 1982 pobudnik peticije proti uvedbi usmerjenega izobraževanja, ki jo podpiše veè kot 600 intelektualcev in je tedaj najbolj množièna peticija proti državni politiki. Sredi osemdesetih reden komentator tednika Mladina in protagonist boja proti èlenu 133, boja za svobodo tiska in govora ter boja za avtonomijo mladinske kulture. Med letoma 1987 in 1989 prorektor ljubljanske univerze. Leta 1988 èlan predsedstva in kasneje kolegija Odbora za varstvo èlovekovih pravic.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek