Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Zagožen Franc (03. 12. 1942)

Rojen 3. decembra 1942 v vasi Volog ob Šmartnem pri Dreti. Leta 1961 maturira na srednji kmetijski šoli in se vpiše na študij živinoreje na agronomskem oddelku ljubljanske biotehniške fakultete. Leta 1967 diplomira iz populacijske genetike. Na univerzi Georg Avgust v Gottingenu julija 1969 doktorira s tezo O genetskem izvrednotenju rastne krivulje pri prašièjih pitancih. Od 1974 docent za populacijsko genetiko in selekcijo domaèih živali na biotehniški fakulteti. Znanstvena dognanja iz populacijske genetike uporablja tudi na domaèi kmetiji, ki jo preusmeri v ovèerejo. Februarja 1988 v Mladini objavi kritiko povojne kmetijske politike in predlaga ustanovitev Zveze slovenske kmeèke mladine kot samostojne stanovske organizacije v okviru ZSMS, ki naj bi ji sledila ustanovitev podobne stanovske organizacije odraslih, Slovenske kmeèke zveze znotraj SZDL. Dvanajstega maja 1988 sta v nabito polni dvorani ljubljanskega hotela Union, na tribuni z naslovom Ali mora kmet res le ubogati?, ustanovljeni ZSKM in SKZ, Zagožen, pobudnik zborovanja, pa postane èlan upravnega odbora SKZ. Ko konec maja izbruhne afera JBTZ, se SKZ kolektivno vèlani v Odbor za varstvo èlovekovih pravic, Zagožen pa postane predstavnik SKZ v kolegiju Odbora.

Po letu 1990 Zagožen politièno deluje kot poslanec in vodi Demosovo poslansko skupinoZa poslanca je izvoljen še leta 1992 in 1996. Leta 2000 postane predsednik združene SLS + SKD. Stranko vodi še nekaj mesecev po razcepu, do leta 2001, ko se umakne iz aktivne politike.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek