Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Janša Janez (17. 09. 1958)

Rojen 17. 9. 1958. Obramboslovec, civilno-družbeni aktivist, publicist, politik. Ob koncu sedemdesetih dejaven kot predsednik OO ZSMS Grosuplje in v taborniški organizaciji. Leta 1982 èlan predsedstva RK ZSMS, zadolžen za splošni ljudski odpor in družbeno samozašèito. Med pripravo problemske konference o podružbljanju SLO in DS se zaplete v konflikt s politiènim vodstvo, zaradi èesar je leta 1983 izkljuèen iz ZKS. Leta 1985 kot publicist v Mladini nasprotuje organizaciji vojaške parade v Beogradu. Sredi osemdesetih, ko je brezposeln, deluje kot sekretar uredništva Èasopisa za kritiko znanosti. Aktiven v mirovnem gibanju. Po ustanovitvi podjetja Mikroada zaposlen v Mikroadi. Spomladi 1988 z Bavèarjem uredi Dnevnik in spomine Staneta Kavèièa. Spomladi 1988 kandidira za predsednika RK ZSMS. Kot civilno-družbeni aktivist sodeluje s koordinacijo novih družbenih gibanj, ki zahteva referendum o ustavnih amandmajih. 31. maja 1988 ga služba državne varnost aretira. 27. julija 1988 obsojen na 18 mesec zaporne kazni na procesu proti èetverici kot teèe na vojaškem sodišèu v Ljubljani. Leta 1995 ga vrhovno sodišèe RS rehabilitira. Leta 1989 soustanovitelj SDZ in podpredsednik stranke. Maja 1990 obrambni minister v prvi demokratièno izvoljeni vladi.

Po letu 1991 sodeluje pri vodenju obrambnih priprav na slovensko osamosvojitev. Od leta 1992 predsednik SDS. Obrambni minister do leta 1994, ponovno obrambni minister 2000. Od leta 2004 predsednik vlade RS.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek